สรุปผลประเมิน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์10,951,008.0012,585,000.00-14.9 %0.0100,625.2222,326.1377.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย387,712.41235,444.2039.3 %5.0151,817.813,181.4297.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต334,603.50154,860.2353.7 %5.012,636.673,472.0372.5 %5.0
รวม 11,673,324 12,975,304 -11.15 % 0.0 265,080 28,980 89.07 % 5.0