สรุปผลประเมิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3,008,349.004,175,219.00-38.8 %0.0707,414.38185,196.7873.8 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.035,395.206,479.3581.7 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 1,474,676.001,567,600.00-6.3 %0.0352,713.84170,749.7351.6 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 951,878.381,550,867.00-62.9 %0.0358,284.0058,337.9783.7 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 686,040.311,228,411.00-79.1 %0.078,660.39210,416.72-167.5 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 919,904.693,673,502.00-299.3 %0.081,213.2860,972.4524.9 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)350,463.22278,294.0020.6 %5.095,743.2098,307.95-2.7 %0.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 1,066,764.40685,857.0035.7 %5.0123,504.4723,834.3680.7 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 11,118,315.00771,608.3193.1 %5.0260,338.5096,387.8063.0 %5.0
กองวินัย(วน.) 199,884.5295,438.0052.3 %5.031,529.403,877.8887.7 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 250,879.3967,265.0073.2 %5.034,084.324,619.4686.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 11,158,130.0025,059,940.00-124.6 %0.032,878.7356,031.94-70.4 %0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 1,211,974.304,968,468.00-309.9 %0.020,892.7258,057.36-177.9 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.016,768.865,784.7665.5 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.011,798.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.055,410.3611,588.0279.1 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.073,622.2411,112.0584.9 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)157,878.1638,452.0075.6 %5.010,867.9021,312.98-96.1 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 470,067.28401,000.0014.7 %5.0108,152.0465,392.1539.5 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 908,425.311,872,000.00-106.1 %0.0189,108.8470,145.0162.9 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 334,727.59191,000.0042.9 %5.059,101.2529,058.5050.8 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.034,524.6317,652.6748.9 %5.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 179,522.91204,932.00-14.2 %0.041,148.6428,622.8430.4 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,673.2715,510.97-60.3 %0.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)327,241.16314,787.003.8 %1.564,121.887,893.0387.7 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 1,164,416.90924,000.0020.6 %5.0166,307.4151,653.7368.9 %5.0
กองกฎหมายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 463,601.47274,861.0040.7 %5.053,311.2611,270.1578.9 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.017,839.013,835.3978.5 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.023,924.526,684.7272.1 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 255,230.64134,345.0047.4 %5.038,284.4132,215.9315.9 %5.0
กองตำรวจสื่อสาร741,133.001,618,487.00-118.4 %0.0257,700.2241,786.5483.8 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร749,607.00926,876.00-23.6 %0.0107,580.6310,429.4390.3 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.567,979.38337,184.0040.6 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1282,883.84351,060.59-24.1 %0.049,674.9655,100.49-10.9 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ20,061.45ประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3151,625.4857,286.0062.2 %5.019,854.1229,950.31-50.9 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4234,573.16175,444.0225.2 %5.039,887.3843,257.03-8.4 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5284,544.69111,945.5160.7 %5.049,665.0023,547.2852.6 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6232,058.72142,194.6638.7 %5.030,780.7223,338.0424.2 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร1,062,404.501,480,643.00-39.4 %0.0459,978.691,109,900.50-141.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง352,117.00436,356.00-23.9 %0.076,047.9696,484.55-26.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 2218,517.86108,357.0050.4 %5.026,774.767,184.3973.2 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.034,814.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 7267,114.72153,311.0842.6 %5.054,295.8072,824.63-34.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 8ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 9ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ1,349,892.101,099,769.8018.5 %5.0577,150.442,524,110.00-337.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)425,748.97479,113.47-12.5 %0.0126,505.5670,459.2344.3 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ969,690.06182,468.9881.2 %5.0124,933.20134,484.28-7.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 11,197,672.90674,591.5043.7 %5.0350,019.2574,229.3578.8 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 2310,989.38103,562.0066.7 %5.087,972.9359,110.8532.8 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3278,447.22643,970.00-131.3 %0.039,404.20117,299.94-197.7 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.023,723.6712,901.5045.6 %5.0
กองบังคับการปราบปราม360,541.382,094,779.00-481.0 %0.061,542.00217,223.09-253.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค354,196.41375,424.06-6.0 %0.077,397.9157,355.2125.9 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม280,899.53272,169.003.1 %1.556,115.12122,026.52-117.5 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี288,161.72258,450.7310.3 %5.064,860.8473,956.13-14.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ479,680.00405,976.0015.4 %5.0248,779.2522,394.7691.0 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ307,514.06229,114.4525.5 %5.058,264.68612,320.81-950.9 %0.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี405,305.91194,630.0052.0 %5.027,474.3811,817.0357.0 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.646,365.441,127,035.90-74.4 %0.031,830.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ198,524.811,642,225.90-727.2 %0.025,634.76856,887.94-3,242.7 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0110,191.20122,216.38-10.9 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.629,136.25800,984.00-27.3 %0.0118,590.7286,425.2527.1 %5.0
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบัญชี(กช.สงป.)224,159.47101,040.0054.9 %5.022,504.3311,039.0850.9 %5.0
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.022,718.9215,651.9531.1 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.020,592.58155,339.25-654.3 %0.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.043,089.7833,002.1923.4 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง657,349.19585,916.0010.9 %5.06,393,955.0025,018.6599.6 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.022,036.2010,693.0551.5 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.041,903.4029,888.7728.7 %5.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.020,570.117,819.3662.0 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.050,143.2022,030.3156.1 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.204,307.88221,631.00-8.5 %0.041,263.3447,177.01-14.3 %0.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.029,655.974,793.3683.8 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.376,786.16238,084.5336.8 %5.045,944.6415,344.8566.6 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.306,020.7858,616.9080.8 %5.074,562.0071,571.554.0 %2.0
บก.ตชด.ภาค 1773,127.44658,377.9414.8 %5.028,497.7647,807.65-67.8 %0.0
บก.ตชด.ภาค 2521,105.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.045,700.3227,304.1240.3 %5.0
บก.ตชด.ภาค 3388,973.91306,600.8421.2 %5.01,036,614.9074,241.5592.8 %5.0
บก.ตชด.ภาค 4381,717.69200,120.9247.6 %5.060,732.7255,755.458.2 %4.0
บก.ปส.1 บช.ปส.671,470.25307,136.0054.3 %5.071,696.02209,861.41-192.7 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.419,599.47172,917.0058.8 %5.085,136.9747,368.1344.4 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.561,275.06200,390.8864.3 %5.0134,742.17116,546.1413.5 %5.0
โรงพยาบาลดารารัศมี496,824.09309,383.1337.7 %5.045,130.433,256.8792.8 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า119,423.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,558.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง468,229.781,164,729.00-148.8 %0.038,766.876,700.9382.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 11,134,125.40471,872.0058.4 %5.0468,628.5610,136.1097.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10261,096.55414,481.00-58.7 %0.0944,666.949,161.0099.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2225,402.67362,720.78-60.9 %0.0308,705.6621,600.2793.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3670,562.69265,172.0060.5 %5.0335,248.9715,973.5595.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 41,958,475.90199,027.4789.8 %5.0907,507.194,810.2799.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5292,889.06128,996.5256.0 %5.0106,906.9710,574.0990.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 687,013.25215,588.0068.6 %5.0276,335.254,450.0498.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7115,652.59117,332.00-1.5 %0.0521,049.385,401.2299.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8229,545.42273,808.22-19.3 %0.01,263,139.3024,248.2598.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9130,463.12164,244.00-25.9 %0.070,469.218,297.6388.2 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน572,689.56831,900.00-45.3 %0.031,885.3213,710.2157.0 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา108,398.066,123.0094.4 %5.010,159.681,462.5285.6 %5.0
รวม 62,601,852 72,937,464 -16.51 % 0.0 20,146,280 9,280,061 53.94 % 5.0