สรุปผลประเมิน กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศุลกากร5,920,535.506,674,098.00-12.7 %0.0202,720.48104,978.5748.2 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 5,920,536 6,674,098 0.00 % 0.0 202,720 104,979 48.22 % 5.0