สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1,084,769.00121,448.7088.8 %5.062,874.064,729.0592.5 %5.0
รวม 1,084,769 121,449 88.80 % 5.0 62,874 4,729 92.48 % 5.0