สรุปผลประเมิน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1,462,264.101,090,086.1025.5 %5.065,606.769,860.2385.0 %5.0
รวม 1,462,264 1,090,086 25.45 % 5.0 65,607 9,860 84.97 % 5.0