สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ3,757,562.506,224,400.00-65.6 %0.0150,214.3616,243.6089.2 %5.0
รวม 3,757,563 6,224,400 -65.65 % 0.0 150,214 16,244 89.19 % 5.0