สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 4,610,249.001,190,564.0074.2 %5.073,310.8512,001.1983.6 %5.0
รวม 4,610,249 1,190,564 74.18 % 5.0 73,311 12,001 83.63 % 5.0