สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ1,166,400.40589,071.0049.5 %5.062,226.8414,631.5776.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี20,278.2837,765.20-86.2 %0.032,664.621,818.7194.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น37,918.7841,512.37-9.5 %0.04,259.601,170.1572.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี44,005.8836,965.0016.0 %5.07,001.361,040.6685.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 45,055.77128,712.12-185.7 %0.029,692.866,378.2878.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น51,803.58105,508.81-103.7 %0.033,289.053,870.7988.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย118,946.0768,082.1542.8 %5.014,367.122,608.0881.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี36,662.7460,743.15-65.7 %0.031,388.214,129.0386.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี31,061.9462,760.58-102.0 %0.032,948.182,392.9192.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ46,126.2778,854.00-71.0 %0.010,571.131,375.2887.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่47,025.4154,228.83-15.3 %0.041,538.643,438.4791.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)42,939.6070,632.00-64.5 %0.08,457.244,272.3549.5 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี185,025.50166,957.149.8 %4.525,339.934,072.0483.9 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี106,905.58166,809.02-56.0 %0.021,012.346,112.6570.9 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง170,640.80366,665.19-114.9 %0.024,848.525,997.9975.9 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี201,561.02177,631.0011.9 %5.017,289.323,901.4777.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี245,113.97202,082.3317.6 %5.018,166.164,213.7576.8 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี244,241.52336,522.00-37.8 %0.013,962.125,563.0860.2 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี247,291.73245,909.000.6 %0.514,313.994,379.1869.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี228,113.75226,680.000.6 %0.512,650.574,347.1465.6 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี317,522.66236,950.2225.4 %5.014,628.253,913.6073.2 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี19,862.8333,172.80-67.0 %0.08,056.292,896.1064.1 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง244,848.66184,439.0024.7 %5.014,198.963,531.0175.1 %5.0
รวม 3,899,353 3,678,653 5.66 % 2.5 492,871 96,054 80.51 % 5.0