สรุปผลประเมิน กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง4,106,115.804,661,576.00-13.5 %0.0130,566.4046,841.2164.1 %5.0
รวม 4,106,116 4,661,576 -13.53 % 0.0 130,566 46,841 64.12 % 5.0