สรุปผลประเมิน กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมปศุสัตว์ 1,959,945.301,273,000.0035.0 %5.086,480.3729,512.1865.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร49,051.4837,764.0023.0 %5.07,530.367,180.464.6 %2.0
รวม 2,008,997 1,310,764 34.76 % 5.0 94,011 36,693 60.97 % 5.0