สรุปผลประเมิน กรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ1,656,386.40367,495.6977.8 %5.060,419.618,527.7185.9 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี89,708.27142,699.02-59.1 %0.022,994.962,618.4088.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์67,564.2359,789.3011.5 %5.027,372.182,675.5790.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง66,154.6795,687.99-44.6 %0.030,140.335,691.2681.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแคไม่ครบ372,456.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,622.49ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น34,191.9628,621.0616.3 %5.027,492.093,141.6888.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม46,939.97144,016.00-206.8 %0.023,038.045,367.7876.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี125,010.7997,251.0822.2 %5.016,045.712,551.1384.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา104,478.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.034,887.225,525.4584.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา101,420.33114,256.49-12.7 %0.019,281.232,978.0884.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)353,931.16127,163.0064.1 %5.043,093.472,807.1693.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี211,673.42169,013.2020.2 %5.025,475.655,395.4678.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต194,729.2878,809.0059.5 %5.016,286.884,633.0571.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 628,730.06322,715.4148.7 %5.027,924.454,786.9482.9 %5.0
รวม 3,576,441 1,747,517 51.14 % 5.0 374,452 56,700 84.86 % 5.0