สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1,208,139.50498,000.0058.8 %5.061,948.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,208,140 498,000 58.78 % 5.0 0 0 0.00 % 0.0