สรุปผลประเมินจังหวัดสระบุรี เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี2,644.7623.0099.1 %5.0433.3741.5790.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี4,048.583,454.2314.7 %5.0700.92145.0979.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี2,864.041,378.0051.9 %5.0604.5445.6992.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี20,730.1715,904.6223.3 %5.04,161.88602.4485.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี7,819.662,495.2068.1 %5.0241.7060.8074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย4,199.03801.0080.9 %5.0362.5458.2983.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค4,078.111,198.0070.6 %5.0195.6375.1361.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท3,761.491,141.0069.7 %5.0227.2745.0280.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ3,448.43580.0083.2 %5.0191.2237.5580.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง3,444.45741.0078.5 %5.0186.3672.2061.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก3,505.49614.0082.5 %5.0316.8237.5488.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้3,434.15540.0084.3 %5.0120.3838.5568.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง3,391.29606.0082.1 %5.0158.7245.1371.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน3,777.65291.0092.3 %5.0191.7729.2384.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด3,651.30361.0090.1 %5.0194.7437.6180.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง3,344.53254.0092.4 %5.0294.6675.9774.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,459.24846.0075.5 %5.0125.1564.3148.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี4,481.113,731.6716.7 %5.01,214.37748.1738.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี3,864.261,800.0053.4 %5.0965.85208.7078.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,076.491,110.0072.8 %5.0585.53142.6675.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี2,652.67360.0086.4 %5.0528.51114.2278.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี3,544.322,029.0042.8 %5.0832.721,038.64-24.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี1,998.172,515.32-25.9 %0.0425.49433.55-1.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,675.361,943.0058.4 %5.01,346.13632.6453.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)2,931.681,935.0034.0 %5.0756.64439.9341.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี9,261.9712,184.00-31.5 %0.01,365.22523.5261.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)8,642.966,485.2925.0 %5.02,746.85266.0090.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,138.451,470.0053.2 %5.0851.73190.3677.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)4,541.351,061.1276.6 %5.01,707.1569.3595.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 28,644.842,286.0073.6 %5.03,775.731,140.0069.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี6,912.487,235.13-4.7 %0.02,175.99152.0093.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี4,165.63720.0082.7 %5.0579.0796.0183.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี2,754.961,420.0048.5 %5.0509.43182.3064.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,272.0870.0097.9 %5.0775.74254.4867.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี9,510.418,202.4013.8 %5.01,207.25943.5021.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี9,111.359,800.00-7.6 %0.01,479.25330.2877.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี3,533.311,284.0063.7 %5.0571.46133.0076.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี10,939.367,651.0230.1 %5.02,107.0045.1397.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี14,993.351,257.0091.6 %5.05,700.8322.3999.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,370.211,073.0068.2 %5.0813.69596.6026.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,049.102,053.0049.3 %5.0908.77242.9673.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,031.201,584.0060.7 %5.01,041.76239.9277.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี4,446.493,790.0014.8 %5.0737.6237.3294.9 %5.0
สพ.สระบุรี13,064.838,132.0037.8 %5.0614.83181.4670.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี52,816.3144,318.9916.1 %5.0939.81366.3761.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,399.3728.0098.8 %5.0420.40217.7348.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี4,945.981,752.8764.6 %5.0813.69304.0062.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี3,677.921,608.0056.3 %5.0699.59354.4849.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี6,010.684,548.6924.3 %5.01,479.28244.1583.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี3,764.59992.0073.6 %5.01,022.90103.4589.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี4,707.022,263.1551.9 %5.0699.59296.9557.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 113,122.676,750.2748.6 %5.0931.19116.1687.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒34,766.356,572.0081.1 %5.01,524.77410.0473.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี9,730.543,406.8765.0 %5.0364.40379.06-4.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี76,723.6535,927.0053.2 %5.01,447.7275.0594.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก26,899.3222,455.6016.5 %5.0744.81199.9773.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์41,883.4216,873.0059.7 %5.01,067.65456.5357.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี26,855.3020,533.0123.5 %5.0693.0991.6086.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี26,682.578,510.0068.1 %5.0721.28258.6764.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี50,665.5310,228.9979.8 %5.0596.77116.2080.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค36,736.578,520.0076.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี15,739.3412,977.6617.5 %5.01,861.811,482.7520.4 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี10,417.585,985.8242.5 %5.03,513.171,638.0153.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี23,541.9314,171.0039.8 %5.01,594.93261.5083.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี20,799.1510,619.0048.9 %5.01,054.21436.0558.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 5,498.973,330.0039.4 %5.0984.86699.7528.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี2,530.70931.0063.2 %5.0471.41198.3057.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี34,897.524,147.0188.1 %5.03,467.183,129.089.8 %4.5
รวม 774,024 371,860 51.96 % 72,147 22,753 68.46 %