สรุปผลประเมินจังหวัดชลบุรี เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี3,492.96526.0084.9 %5.0401.75110.4872.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี11,828.465,347.5054.8 %5.068.7845.4034.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี6,213.985,992.503.6 %1.51,219.4478.3693.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี2,873.991,147.0060.1 %5.0369.4444.1788.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 539,110.1421,648.4944.6 %5.09,801.22183.4998.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 322,291.3025,047.60-12.4 %0.04,267.15412.7290.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 118,782.230.00100.0 %5.05,154.331,652.1267.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 218,523.925,740.9069.0 %5.03,586.24261.3092.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.7031.0389.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0266.3655.8179.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง4,376.681,075.0075.4 %5.0291.1045.4084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่8,536.27580.0093.2 %5.0352.2955.1384.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง3,533.10406.0088.5 %5.0313.04114.5163.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง4,484.681,188.0073.5 %5.0384.18106.8472.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,139.111,180.0071.5 %5.0315.610.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 13,506.991,300.0062.9 %5.0354.5537.5389.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0404.641.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,029.141,016.0074.8 %5.01,178.9695.0091.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 15,184.161,680.0067.6 %5.0423.9255.1087.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,171.43863.4086.0 %5.0377.0347.5087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง1,513.7769.0095.4 %5.0346.212.8599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์4,037.73691.0082.9 %5.0222.9547.4878.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 25,165.288,380.00-62.2 %0.02,025.741,600.7521.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 13,746.892,269.0039.4 %5.0932.79405.7956.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 215,623.0393,725.00-499.9 %0.04,033.64798.0080.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี5,589.083,607.0035.5 %5.01,314.52171.2287.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี5,214.721,487.0071.5 %5.0746.39587.1921.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ24,601.903,078.0033.1 %5.0791.94106.8386.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี2,917.341,028.0064.8 %5.0648.96535.8017.4 %5.0
สำนักชลประทานที่ 956,512.9449,486.0012.4 %5.022,981.125,561.6575.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,554.471,405.0060.5 %5.01,457.30630.8056.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี2,878.191,725.0040.1 %5.0460.88450.762.2 %1.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,119.712,587.0037.2 %5.01,162.39473.7159.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 27,414.664,297.1142.0 %5.01,707.720.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี1,756.302,535.00-44.3 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,170.062,139.0048.7 %5.01,162.39484.6058.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี5,302.622,030.0061.7 %5.01,392.800.00100.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 64,171.682,527.0039.4 %5.01,247.0062.4195.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี17,714.2217,777.00-0.4 %0.01,885.00364.6180.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 22,160.6410,980.6250.4 %5.07,934.083,461.8056.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)11,823.597,400.0037.4 %5.03,028.86965.2068.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี3,381.461,985.0041.3 %5.0838.69299.6064.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)24,803.007,665.0569.1 %5.07,230.5467.5599.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)7,869.068,705.00-10.6 %0.03,093.67760.8275.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี4,706.151,178.0075.0 %5.01,428.6183.9194.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,234.601,200.0062.9 %5.0558.06136.1575.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี5,781.598,207.00-42.0 %0.01,350.60385.3271.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี48,596.9223,091.9052.5 %5.017,114.53100.8099.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี5,257.734,047.0023.0 %5.0926.29341.3363.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี3,551.341,095.0069.2 %5.0603.08127.0178.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี8,863.9710,509.73-18.6 %0.01,840.00109.4194.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี3,854.652,757.0028.5 %5.01,086.33229.0578.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี7,622.677,833.22-2.8 %0.01,318.70353.4573.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 7,319.087,757.01-6.0 %0.01,980.08524.8373.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,032.974,029.000.1 %0.5916.78114.4387.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 78,347.4014,145.0081.9 %5.0760.38334.2656.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี15,449.118,285.0046.4 %5.0791.15255.5567.7 %5.0
รจก.ชลบุรี 332,114.75250,099.0024.7 %5.03,315.692,786.7616.0 %5.0
เรือนจำพิเศษพัทยา127,516.4343,927.0565.6 %5.01,855.441,920.75-3.5 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 40,702.9526,924.0033.9 %5.0727.28895.04-23.1 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 213,856.5510,416.0024.8 %5.02,071.24843.7159.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี2,436.12278.0088.6 %5.0477.81116.2075.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี5,212.174,457.4014.5 %5.01,645.32135.9591.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี19,299.4128,218.00-46.2 %0.01,571.23535.3365.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,082.793,740.008.4 %4.01,097.85418.0061.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี9,999.208,841.8711.6 %5.01,865.98309.9383.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี5,412.532,290.0057.7 %5.01,442.121,140.7020.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี6,182.085,007.1019.0 %5.0729.22137.2281.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ9,014.244,544.1049.6 %5.0879.34512.2941.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี และระยอง9,755.937,769.3420.4 %5.0941.91422.3855.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 175,089.2410,786.2185.6 %5.0922.2468.6792.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 214,565.354,712.0067.6 %5.01,162.55261.1677.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 347,610.066,900.1085.5 %5.0625.58236.4362.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี27,881.441,066.7596.2 %5.0433.75183.3557.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี21,608.067,006.0067.6 %5.0299.75218.0627.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี60,532.5765,248.00-7.8 %0.01,382.601,122.4018.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ62,405.5930,129.2651.7 %5.0900.20604.6832.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี93,021.9333,319.0064.2 %5.0767.16194.6474.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี44,266.1336,965.7916.5 %5.0834.161,158.84-38.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน81,528.8034,546.0057.6 %5.0484.021,117.20-130.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา41,242.132,880.0093.0 %5.0796.2695.0088.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม24,056.0019,056.5720.8 %5.0624.34675.45-8.2 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)22,422.9223,440.00-4.5 %0.0585.35192.1567.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี28,279.0325,282.6310.6 %5.01,913.352,260.39-18.1 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี10,085.133,139.7868.9 %5.03,185.332,486.2121.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี16,756.8931,519.00-88.1 %0.0561.0564.2188.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 62,963.13866.0070.8 %5.01,575.03482.8369.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี18,161.3713,920.0023.4 %5.0848.93124.3685.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 5,807.483,434.5240.9 %5.0991.25665.5532.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)6,717.9415,086.00-124.6 %0.01,571.4229.0798.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 35,184.534,096.3221.0 %5.01,449.51164.1388.7 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)4,472.453,924.0012.3 %5.0978.2237.5096.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี2,903.651,462.0049.6 %5.0466.40230.9650.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 236,255.5134,983.393.5 %1.510,259.369,372.138.6 %4.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี51,855.1621,671.1858.2 %5.07,206.796,657.057.6 %3.5
รวม 1,962,215 1,238,403 36.89 % 185,192 63,246 65.85 %