สรุปผลประเมินจังหวัดระยอง เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,366.04956.0059.6 %5.0161.8774.2754.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง678,714.563,021.0099.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเขต7 สาขาระยอง5,188.9911,322.90-118.2 %0.0129.8858.0455.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง3,438.482,985.1413.2 %5.0848.81131.8484.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง3,704.541,865.0049.7 %5.0679.76122.3182.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง35,168.2219,652.0044.1 %5.03,817.401,064.5972.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0263.4053.2579.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 13,832.16593.0084.5 %5.0244.3357.9476.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,056.53947.0076.7 %5.0233.9442.5481.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง3,475.921,214.0065.1 %5.0347.7358.6783.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์4,034.60288.0092.9 %5.0137.8856.2959.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย3,538.78516.0085.4 %5.0223.1065.3370.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง3,873.69720.1881.4 %5.0332.0985.6174.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา3,298.08207.0093.7 %5.0311.9140.2087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา3,403.90866.0074.6 %5.0139.8256.7059.4 %5.0
สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด8,747.266,688.6523.5 %5.01,497.4487.4594.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,134.871,672.0059.6 %5.01,986.94503.5574.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 23,164.782,176.0031.2 %5.0708.14496.9029.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง3,318.391,834.5044.7 %5.0464.95149.1367.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง3,661.671,778.0051.4 %5.0887.15189.9278.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง3,919.97990.0074.7 %5.0603.6245.9192.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง3,232.07832.0074.3 %5.0641.72368.6542.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง5,134.023,480.2332.2 %5.01,190.751,216.80-2.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง3,671.923,014.0017.9 %5.01,404.39333.5076.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง4,453.235,689.00-27.7 %0.01,572.761.0099.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง3,675.871,231.0066.5 %5.01,003.03575.4042.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง3,525.26689.0080.5 %5.0660.741.0099.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง13,888.0612,937.006.8 %3.02,410.21465.3580.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง3,505.072,439.0030.4 %5.0755.82300.0860.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง2,234.23636.0071.5 %5.0356.481.9599.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง3,473.34268.0092.3 %5.0584.6884.2385.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง3,722.291,960.0047.3 %5.0793.85254.8767.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,360.531,892.0043.7 %5.0554.16166.7569.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง5,245.868,792.21-67.6 %0.01,477.5382.8994.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง3,460.632,028.0041.4 %5.0850.90200.5076.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง4,479.861,616.0063.9 %5.0907.95213.8076.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง6,051.673,254.0046.2 %5.0965.00365.9762.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง3,936.133,115.2420.9 %5.0850.901.0099.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง66,080.3818,623.3371.8 %5.0884.75207.5876.5 %5.0
สพ.ระยอง99,684.1413,967.5086.0 %5.0382.74154.1759.7 %5.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสป.ห้วยโป่ง 295,431.6914,026.0195.3 %5.0334.46309.927.3 %3.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง2,316.27991.0057.2 %5.0394.48153.0061.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง5,369.314,565.5215.0 %5.01,174.17542.0753.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง3,230.281,847.0042.8 %5.0793.85328.0158.7 %5.0
สปส.จ.ระยอง10,200.8211,752.00-15.2 %0.01,516.46986.2735.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง5,106.64810.0084.1 %5.0546.64117.6478.5 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง2,887.844,811.82-66.6 %0.0503.26101.0779.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก3,367.881,564.2953.6 %5.0816.7924.8997.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 19,718.428,941.898.0 %4.01,530.39114.0592.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 229,608.828,689.0070.7 %5.01,116.57395.0664.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองไม่ครบ2,997.27ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง226,674.5852,649.0076.8 %5.01,220.24613.6249.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด53,436.9321,446.0059.9 %5.0563.4678.9086.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย37,411.7322,872.0038.9 %5.0874.40337.3061.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง25,179.2527,120.00-7.7 %0.0669.33162.5075.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง26,662.878,344.0068.7 %5.0582.7649.2091.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง6,570.5919,184.48-192.0 %0.01,571.721,481.115.8 %2.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 4,233.013,489.0017.6 %5.01,022.04254.9775.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง486.75336.3030.9 %5.0394.52113.5871.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง46,742.421,772.7796.2 %5.07,763.649,790.64-26.1 %0.0
รวม 1,822,492 361,968 80.14 % 55,658 24,390 56.18 %