สรุปผลประเมินจังหวัดจันทบุรี เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 775,819.0623,544.0068.9 %5.0325.63235.0327.8 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,347.601.00100.0 %5.0456.89142.6668.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี10,911.677,449.3031.7 %5.079.3028.2364.4 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.5474.7661.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี2,919.871,831.0037.3 %5.0666.0736.5894.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,816.771,681.0040.3 %5.0666.070.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี27,931.1911,904.0057.4 %5.02,814.88477.7483.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี4,016.571,144.0071.5 %5.0280.6555.9580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่3,483.58435.0087.5 %5.0204.710.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง3,536.41292.0091.7 %5.0286.9037.2887.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,427.53658.0080.8 %5.0189.4656.3770.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,401.88226.0093.4 %5.0176.6556.4168.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,425.36309.0091.0 %5.0306.6175.8975.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว3,937.43266.0093.2 %5.0350.1777.1478.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,356.58425.0087.3 %5.0399.2756.5485.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,411.95411.0088.0 %5.0234.2156.5175.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,405.45187.0094.5 %5.0215.6858.7772.8 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี6,612.215,230.0220.9 %5.01,133.93304.9873.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,681.282,339.3736.5 %5.01,027.37414.2259.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,396.61821.0065.7 %5.0503.21262.4447.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,449.51851.7065.2 %5.0344.64174.0249.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี3,641.712,123.0041.7 %5.0970.32452.9253.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี2,896.021,034.0064.3 %5.0704.10121.6082.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,702.60922.0065.9 %5.0608.94192.1068.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี3,861.342,069.0046.4 %5.01,122.451,056.205.9 %2.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี3,555.582,365.0033.5 %5.0989.340.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี4,632.012,176.0053.0 %5.01,381.50140.2389.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,074.911,588.0048.4 %5.0818.2096.3688.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี7,426.319,836.64-32.5 %0.01,559.82981.3637.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,449.861,063.0069.2 %5.0799.18424.2346.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,076.34692.0077.5 %5.0894.2657.0593.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,673.89389.0085.5 %5.0609.02120.2680.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,444.672,805.9918.5 %5.0913.28162.0182.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ14,064.1625,913.00-84.2 %0.02,225.381,045.5053.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,243.545,268.00-24.1 %0.01,141.4776.2493.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี3,496.56899.0074.3 %5.0742.1319.4997.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี11,530.338,236.2028.6 %5.01,160.48224.8680.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี3,600.171,666.0053.7 %5.0609.02213.4365.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,414.452,284.0033.1 %5.0913.28250.4272.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี5,011.451,198.0076.1 %5.0742.13109.2885.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี3,529.781,349.0061.8 %5.0932.2975.1991.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี2,770.921,680.0039.4 %5.0628.040.9599.8 %5.0
สพ.จันทบุรี10,484.717,798.0025.6 %5.0413.05170.5258.7 %5.0
รจจ.จันทบุรี 46,595.3471,375.01-53.2 %0.0840.23362.9356.8 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 10,314.9312,941.00-25.5 %0.0468.30243.9347.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,672.162,980.00-11.5 %0.0532.9658.4789.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี5,353.362,602.0051.4 %5.0709.68423.1140.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,797.751,887.0032.6 %5.0647.05289.1355.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)4,737.973,305.0030.2 %5.0970.32123.6987.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี3,971.022,615.0034.1 %5.01,084.42101.2390.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี2,626.952,640.01-0.5 %0.0628.04319.7549.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี และตราด7,662.995,875.2023.3 %5.01,953.72303.3684.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 111,131.798,882.2020.2 %5.01,270.27237.5081.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 216,600.017,772.4053.2 %5.01,519.14161.6689.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี3,917.274,395.97-12.2 %0.0335.65376.05-12.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี67,631.6027,892.0058.8 %5.01,452.06375.5374.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี21,222.958,112.0061.8 %5.0715.46344.8551.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม28,232.0410,000.0064.6 %5.0677.7172.7389.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว20,896.878,389.1659.9 %5.0752.57236.3168.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี40,864.2718,890.0053.8 %5.01,714.131,221.0928.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 2,958.102,141.0027.6 %5.0723.1277.5889.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,613.37609.0076.7 %5.0513.94198.3561.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี120,375.5713,596.9388.7 %5.053,618.336,086.0988.6 %5.0
รวม 703,046 360,261 48.76 % 102,861 20,288 80.28 %