สรุปผลประเมินจังหวัดตราด เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด5,620.44431.0092.3 %5.0370.760.9599.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด21,155.119,910.3053.2 %5.058.3753.338.6 %4.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,672.817,015.50-50.1 %0.069.3253.5722.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด2,855.121,289.0054.9 %5.0539.21113.4379.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,422.91863.3280.5 %5.0513.5556.7788.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด14,660.3810,572.0027.9 %5.01,832.29275.5485.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด4,245.391.00100.0 %5.0238.7015.0093.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่3,773.01629.0083.3 %5.0311.9341.1486.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,525.71239.0093.2 %5.0222.710.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,506.96302.0091.4 %5.0150.7258.4161.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,086.16241.0092.2 %5.0312.2463.8779.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง3,652.32186.0094.9 %5.0234.4895.1259.4 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่8,863.3913,283.90-49.9 %0.0974.45264.6872.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,079.923,514.8813.8 %5.01,036.17557.6546.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,566.11510.0080.1 %5.0358.880.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด3,642.39900.0075.3 %5.0539.2156.2589.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด3,090.101,363.0055.9 %5.0900.51265.1370.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด2,940.13872.0070.3 %5.0577.24102.3982.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด2,827.06830.0070.6 %5.0615.27170.8572.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด5,315.261,366.0074.3 %5.01,090.67466.2057.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,605.272,812.00-75.2 %0.0392.40115.0470.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด3,776.57637.0083.1 %5.0976.57227.4476.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,005.951,955.1035.0 %5.0506.33189.5262.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด14,615.587,040.3951.8 %5.01,052.64246.4176.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด3,174.75926.0070.8 %5.0786.41268.9365.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,160.92221.0093.0 %5.0672.320.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด2,739.30389.0085.8 %5.0482.16167.7465.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,346.252,305.7231.1 %5.0691.33221.2868.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,309.2320,875.00-384.4 %0.0995.591,266.38-27.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด6,176.154,074.0034.0 %5.0629.76475.0024.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด2,992.18859.0071.3 %5.0596.2552.9291.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด3,940.273,490.7211.4 %5.0736.4058.3392.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด3,063.771,160.0062.1 %5.0539.21197.3163.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,373.872,563.0024.0 %5.0704.05212.7169.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด2,938.39977.0066.8 %5.0361.30277.0023.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,067.821,675.0045.4 %5.0526.24154.1870.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด411.922,129.10-416.9 %0.0222.4034.4384.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,012.351,590.0047.2 %5.0514.1677.0085.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 517,450.5039,657.8292.3 %5.0537.31806.45-50.1 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 3,822.374,518.00-18.2 %0.0169.88109.5235.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,441.98407.0083.3 %5.0368.0656.1484.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด4,863.491,868.0061.6 %5.01,090.67165.3084.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด3,028.58776.0074.4 %5.0589.62114.6680.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด3,569.232,162.0039.4 %5.0783.78220.9171.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,845.07850.0077.9 %5.0957.56113.8688.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,069.021,775.4656.4 %5.0380.73203.3146.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด11,295.8498.4099.1 %5.01,339.13223.4483.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด119,971.8018,822.8384.3 %5.0932.59232.8875.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด19,589.679,391.6552.1 %5.0587.150.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่21,177.854,694.0077.8 %5.0553.5069.3987.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด6,651.1814,122.54-112.3 %0.01,274.56529.3658.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,024.161,354.2055.2 %5.0596.25378.2336.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,509.12576.0077.0 %5.0224.79112.2550.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 10,371.886,720.0035.2 %5.02,972.514,869.61-63.8 %0.0
รวม 914,893 217,792 76.19 % 35,690 15,161 57.52 %