สรุปผลประเมินจังหวัดฉะเชิงเทรา เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา802.61496.0038.2 %5.0582.74150.9674.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา2,874.662,254.2021.6 %5.0452.24109.4775.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,038.742,958.002.7 %1.0658.810.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา2,768.95949.0065.7 %5.0582.7429.2295.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา18,619.7616,529.4811.2 %5.04,481.02386.5491.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,079.281,121.0072.5 %5.0368.77143.9461.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว3,545.46577.0083.7 %5.0215.0923.1289.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม3,665.39534.0085.4 %5.0330.7151.2484.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต3,438.89420.0087.8 %5.0369.1242.6588.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า3,839.52734.0080.9 %5.0257.9141.3884.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์3,613.02434.0088.0 %5.0190.6557.5669.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว3,519.24709.0079.9 %5.0265.6478.0470.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,325.55457.0086.3 %5.0219.7857.9573.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน414.68225.0045.7 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ3,372.6452.0098.5 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา3,856.203,394.0012.0 %5.01,096.18802.3526.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา3,660.621,959.0046.5 %5.01,134.21436.7161.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา2,892.221,704.0041.1 %5.0677.82374.1144.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา2,441.26631.0074.2 %5.0487.66224.4854.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,861.802,606.0032.5 %5.0867.98677.0222.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 24,430.402,784.6037.1 %5.01,833.52458.7475.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา1,863.541,587.0014.8 %5.0502.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,971.482,068.0047.9 %5.01,153.25648.7143.7 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา3,901.364,641.00-19.0 %0.01,115.72133.4788.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา7,019.021,312.1681.3 %5.01,575.52653.5758.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,115.481,925.00-72.6 %0.0422.4272.6782.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,005.70533.0082.3 %5.0848.9757.9293.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา2,687.221,046.0061.1 %5.0544.7156.5489.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,544.703,215.009.3 %4.5829.950.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา5,741.610.00100.0 %5.01,210.27744.0338.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,099.174,684.008.1 %4.01,077.16205.2580.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,049.391,813.0040.5 %5.0753.89103.0886.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา4,843.5611,171.04-130.6 %0.01,419.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา1,264.382,652.00-109.7 %0.0716.38108.0684.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา4,534.741,909.0057.9 %5.0906.020.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,092.48993.0067.9 %5.0772.9033.3695.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา4,380.851,313.0070.0 %5.01,493.53228.7584.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา2,908.642,432.0016.4 %5.0658.8153.5391.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา10,288.251,817.0082.3 %5.0696.8495.0086.4 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 63,829.3951,534.3119.3 %5.01,110.6991.3791.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,180.20687.0078.4 %5.0468.6543.8990.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา5,723.254,511.6621.2 %5.01,149.00284.1375.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,395.23948.0072.1 %5.0734.87332.5054.8 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา8,175.1713,428.94-64.3 %0.01,704.22770.7554.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,129.521,254.0059.9 %5.0507.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา1,360.879,120.20-570.2 %0.0540.71415.8023.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 124,403.2415,926.1134.7 %5.01,001.94456.2054.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 213,983.305,933.1857.6 %5.01,648.53304.2881.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา14,474.454,512.4068.8 %5.01,962.61198.1589.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา3,199.231,984.4138.0 %5.0322.25195.3439.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 25,383.8110,564.0058.4 %5.0833.1053.9293.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา57,206.7624,438.0057.3 %5.01,314.25420.3868.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา86,707.3715,104.0082.6 %5.0764.41399.4647.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา18,739.0913,885.0925.9 %5.0673.13711.80-5.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา14,659.298,759.0040.2 %5.0638.61163.1474.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง38,598.9312,168.0068.5 %5.0655.58230.8564.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม17,259.6822,345.01-29.5 %0.0744.8214.4098.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา9,514.1415,339.69-61.2 %0.01,740.23711.6459.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,298.732,633.0020.2 %5.0743.96355.7352.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,489.10606.0075.7 %5.0506.68243.7051.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา13,413.928,288.0038.2 %5.03,351.976,898.06-105.8 %0.0
รวม 580,756 330,609 43.07 % 53,374 20,641 61.33 %