สรุปผลประเมินจังหวัดปราจีนบุรี เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,065.34339.0083.6 %5.0416.3192.4777.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี2,970.751,250.0057.9 %5.0701.56128.0881.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี2,710.951,165.8057.0 %5.0587.4689.4784.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี19,500.3012,445.9236.2 %5.02,641.181,222.6553.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี5,431.89989.0081.8 %5.0260.1538.0085.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี3,865.99673.0082.6 %5.0489.7647.5090.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ4,322.05745.0082.8 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม3,408.33482.0085.9 %5.0255.5666.5074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง3,564.08144.0096.0 %5.0166.1752.2568.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,383.01317.0090.6 %5.0154.3933.2578.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี3,429.15177.0094.8 %5.0396.0166.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี3,221.751,714.0046.8 %5.0598.39554.087.4 %3.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี2,260.141,079.1052.3 %5.0485.08270.1044.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี5,851.263,258.2844.3 %5.01,195.99573.4752.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,583.34740.0071.4 %5.0644.50248.8861.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี2,793.65687.0075.4 %5.0625.43221.3564.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี5,211.051,732.3266.8 %5.01,687.741,432.0315.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี1,765.48379.7878.5 %5.0475.30306.3435.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,382.081,050.0076.0 %5.01,233.99573.7453.5 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,266.071,539.0052.9 %5.0834.66477.3742.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,288.0812,417.00-97.5 %0.01,291.05314.1275.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,010.011,065.0064.6 %5.0719.91268.9562.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)10,731.066,337.0840.9 %5.04,119.51274.5093.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 68,799.055,887.4033.1 %5.03,614.56421.5588.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี2,793.05514.0081.6 %5.0739.5847.0093.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,620.60677.0074.2 %5.0714.28430.7139.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,135.572,230.5028.9 %5.0777.61186.7576.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี4,636.7933,374.81-619.8 %0.01,348.101,052.9321.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,097.161,020.0067.1 %5.0758.77563.5325.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี4,291.9913,992.00-226.0 %0.0967.99115.5288.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี12,633.9513,008.00-3.0 %0.01,802.10443.9075.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี10,189.761,602.0084.3 %5.0587.45268.9554.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี4,140.47856.0079.3 %5.0720.56195.4172.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี2,966.691,563.0047.3 %5.0734.66305.7458.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,154.211,392.6066.5 %5.01,233.93254.6679.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี2,930.092,939.00-0.3 %0.0549.420.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี2,634.821,651.0037.3 %5.01,101.6662.8894.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 602,009.5622,873.7796.2 %5.06,125.90305.5695.0 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,064.6616,785.00-312.9 %0.0310.44177.3442.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,414.34582.0075.9 %5.0454.34150.9666.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี2,948.681,686.0042.8 %5.0682.29349.1348.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,904.671,381.0052.5 %5.0663.51210.9068.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี3,792.953,024.7520.3 %5.0986.80431.5856.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี3,625.961,426.0060.7 %5.0724.0172.9489.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,044.842,397.0040.7 %5.0995.2421.0297.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,157.821,898.5239.9 %5.0682.53111.1583.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก11,306.515,270.3453.4 %5.02,902.88487.6083.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 128,300.227,730.2072.7 %5.01,859.15182.4090.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 24,454.697,671.93-72.2 %0.01,851.43474.3374.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี2,567.411,464.6143.0 %5.0308.52103.9366.3 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี61,908.659,638.6884.4 %5.0458.26129.0671.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี69,312.1050,854.0026.6 %5.01,470.40356.4075.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน22,981.7011,220.0051.2 %5.0668.38125.7781.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี70,638.768,765.9987.6 %5.0657.60248.5862.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี237,343.7310,392.0095.6 %5.02,878.0392.2996.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี6,871.4413,968.00-103.3 %0.01,567.04909.4142.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,215.732,281.0029.1 %5.0796.15650.5618.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,195.98488.0077.8 %5.09,068.05138.9998.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี12,307.791.00100.0 %5.04,309.251.00100.0 %5.0
รวม 1,337,408 313,233 76.58 % 76,377 17,547 77.03 %