สรุปผลประเมินจังหวัดนครนายก เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,459.17515.0079.1 %5.0351.03114.0067.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก10,549.823,617.4365.7 %5.0632.34141.9477.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,052.4537.0098.8 %5.0537.21108.3479.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก11,780.459,620.0018.3 %5.01,666.04257.7284.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา4,325.74716.0083.4 %5.0237.4597.3259.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,295.84595.0086.1 %5.0285.1048.2983.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี4,086.20156.0096.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.48102.9758.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,103.151,192.0061.6 %5.0670.28355.4347.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก3,120.69748.0076.0 %5.0670.37140.4579.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก3,645.121,419.0061.1 %5.0917.58433.5352.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก2,954.391,449.0051.0 %5.0518.2461.3188.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก2,876.03668.0076.8 %5.0480.21336.2030.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก10,882.641,570.0085.6 %5.0955.61559.9641.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก1,683.122,929.00-74.0 %0.0417.3126.0893.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก3,936.241,668.7257.6 %5.0974.63200.0879.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,258.891,536.1252.9 %5.0651.3547.3192.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก6,573.047,197.64-9.5 %0.01,621.1753.3296.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก2,926.34936.0068.0 %5.0594.31151.5974.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,160.81715.0077.4 %5.0613.3248.4392.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก2,547.33504.0080.2 %5.0423.16321.8523.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,109.041,761.0043.4 %5.0670.37204.5169.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก4,362.0013,737.01-214.9 %0.01,183.801,338.32-13.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก4,756.533,823.0019.6 %5.01,354.95433.5168.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก3,115.271,249.0059.9 %5.0670.37335.6949.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก8,212.3812,231.84-48.9 %0.01,925.4374.7996.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก2,858.441,187.0058.5 %5.0480.21190.3560.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,065.871,707.0044.3 %5.0651.3175.8588.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,124.921,372.0056.1 %5.0670.37117.1282.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก6,190.621,759.0071.6 %5.0841.51343.2459.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก3,704.432,710.0026.8 %5.0337.4159.4682.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก10,188.481,559.0084.7 %5.0556.27135.1875.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก20,114.7219,294.004.1 %2.0460.011,026.57-123.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,522.54790.0068.7 %5.0328.08111.9065.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก2,997.671,046.0065.1 %5.0556.27337.8739.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก561.351,006.00-79.2 %0.0385.13128.2366.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก3,985.823,170.1620.5 %5.0860.4988.6289.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก4,940.941,155.0076.6 %5.0936.59652.2430.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก2,719.951,693.5937.7 %5.0480.2140.2891.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก27,311.1210,024.2363.3 %5.01,195.11302.7774.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก3,010.104,132.01-37.3 %0.0115.49723.30-526.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก49,184.9925,435.0048.3 %5.01,080.74132.3487.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก48,682.229,229.0081.0 %5.0434.04213.6150.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์27,972.188,388.0070.0 %5.0477.31339.6328.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก7,726.399,683.35-25.3 %0.01,267.57905.0228.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 2,954.331,811.0038.7 %5.0594.31294.2250.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,362.74533.0077.4 %5.0347.10202.9441.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก32,643.578,953.9772.6 %5.03,829.485,136.58-34.1 %0.0
รวม 383,596 187,229 51.19 % 36,157 17,550 51.46 %