สรุปผลประเมินจังหวัดสระแก้ว เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,337.72400.0082.9 %5.0459.07201.5556.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว9,043.064,748.0047.5 %5.070.060.9598.6 %5.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เขต ๗ สาขา จังหวัดสระแก้ว 3,438.72283.0091.8 %5.021.5343.66-102.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว2,888.39965.0066.6 %5.0744.32204.5872.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว2,723.871,169.0057.1 %5.0668.250.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว10,637.081,295.6887.8 %5.01,790.19398.1977.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว3,942.36547.0086.1 %5.0288.1721.3292.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด3,466.58179.0094.8 %5.0305.2661.4679.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,308.99196.0094.1 %5.0425.9186.0379.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น3,636.12535.0085.3 %5.0276.3956.7279.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร3,387.02427.0087.4 %5.0314.2476.1775.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ3,723.15890.0076.1 %5.0405.9341.5389.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์3,330.15102.0096.9 %5.0239.1161.8474.1 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ21,897.7121,497.001.8 %0.51,660.271,541.027.2 %3.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว4,473.601,665.0062.8 %5.01,181.681,983.70-67.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว2,511.08749.0070.2 %5.0478.09107.9977.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ5,902.451,365.6076.9 %5.0604.74106.3982.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว3,684.501,177.0068.1 %5.01,010.54812.3419.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว2,705.69577.0078.7 %5.0668.25132.2080.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว2,495.65851.0065.9 %5.0400.51387.563.2 %1.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว3,782.731,697.0055.1 %5.01,105.622,766.40-150.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว1,763.1378.0095.6 %5.0501.11352.5129.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,589.85793.0077.9 %5.0953.49165.7782.6 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว4,085.222,649.1435.2 %5.01,259.3759.7695.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว7,303.247,699.43-5.4 %0.01,371.84150.4989.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว4,312.69615.0085.7 %5.0687.27344.3949.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว3,503.78485.0086.2 %5.0763.3330.5696.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว2,738.36308.0088.8 %5.0573.17294.3948.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,393.632,211.0734.8 %5.0915.4696.6189.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว5,503.3439,121.60-610.9 %0.01,466.921,393.875.0 %2.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว3,279.724,841.00-47.6 %0.0915.461.8599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว5,028.35914.0081.8 %5.0782.34177.1077.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว3,672.746,615.06-80.1 %0.01,086.6075.8593.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว9,388.27612.0093.5 %5.0374.97418.47-11.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,216.111,879.2041.6 %5.0782.34531.5532.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,454.951,178.0019.0 %5.0915.46310.6766.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว3,433.04468.0086.4 %5.0915.46304.0066.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว3,166.151,413.0055.4 %5.0611.2037.4093.9 %5.0
สพ. สระแก้ว9,834.901,591.0083.8 %5.0763.33435.8942.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 40,027.0327,790.0030.6 %5.0864.96673.0222.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,364.96649.0072.6 %5.0516.7198.2181.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว3,471.161,428.0058.9 %5.0877.43629.4528.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,456.21729.0070.3 %5.0554.15209.9262.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว3,453.734,747.56-37.5 %0.0991.52371.1562.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,077.461,080.0064.9 %5.0668.25288.4656.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว9,774.543,370.5865.5 %5.03,520.65415.6288.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว11,663.055,117.4956.1 %5.0861.4888.9689.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว10,883.133,048.0072.0 %5.0988.4737.0296.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 115,466.9010,555.9031.8 %5.01,499.25926.9538.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 228,838.957,749.1473.1 %5.01,602.24508.7368.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว27,900.032,098.3092.5 %5.0327.4560.8981.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว48,259.7533,595.0030.4 %5.01,245.731,266.00-1.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว19,846.1416,310.0017.8 %5.0874.371,130.00-29.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควังนำเย็น84,685.4830,012.5364.6 %5.0870.062.8599.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว6,924.5011,843.20-71.0 %0.01,870.791,230.7734.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,271.261,496.0054.3 %5.0858.41403.5453.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,306.63451.0080.4 %5.0535.14156.7170.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว68,905.687,502.4089.1 %5.035,615.697,767.7778.2 %5.0
รวม 575,561 284,360 50.59 % 83,900 30,540 63.60 %