สรุปผลประเมินจังหวัดนครราชสีมา เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,370.68512.0078.4 %5.0867.4630.6596.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา25,442.7521,876.0014.0 %5.0191.26163.9814.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา8,280.56493.2094.0 %5.0109.4956.8648.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา3,641.283,688.00-1.3 %0.01,543.12157.0789.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต 32,596.401,074.8658.6 %5.01,556.410.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา3,326.781,268.0061.9 %5.01,067.7250.1595.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 911,649.38868.1792.5 %5.03,439.0132.4099.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 29,893.6913,352.00-35.0 %0.02,887.791,375.5152.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 119,084.9429,916.00-56.8 %0.04,796.52475.2090.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 15,647.282,931.8848.1 %5.0496.78135.3872.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0345.3049.6485.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,113.2043.0098.6 %5.0219.2511.0395.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย3,310.32382.0088.5 %5.0357.7348.9986.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย3,863.15384.0090.1 %5.0262.6150.8380.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย3,356.55404.0088.0 %5.0241.8195.9060.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง3,039.90198.0093.5 %5.0449.5639.5491.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง3,194.50148.0095.4 %5.0259.4383.6567.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี3,091.58369.0088.1 %5.0412.3577.2881.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช3,185.59218.0093.2 %5.0249.7887.6764.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,206.89393.0087.7 %5.0278.7244.7184.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,192.90218.0093.2 %5.0171.0419.7288.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,121.91202.0093.5 %5.0234.6416.7392.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง3,300.86263.0092.0 %5.0420.3058.0586.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก3,034.10401.0086.8 %5.0281.0383.9070.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,136.18122.0096.1 %5.0248.4515.0394.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว2,988.70226.0092.4 %5.0278.1563.3477.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว3,195.14503.0084.3 %5.0370.7935.8190.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง3,931.73715.0081.8 %5.0560.870.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน3,156.66382.0087.9 %5.0316.0979.0275.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด3,161.17290.0090.8 %5.0519.2665.8787.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่3,320.78546.0083.6 %5.0469.1099.0978.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย3,590.01290.0091.9 %5.0388.29113.8970.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย3,273.76406.0087.6 %5.0403.2088.4478.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,189.51365.0088.6 %5.0344.4410.0897.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,074.66111.0096.4 %5.0314.0718.8694.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง2,948.7881.0097.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 36,735.686,731.180.1 %0.52,585.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา6,365.722,799.6056.0 %5.02,731.03596.0078.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,246.741,026.3054.3 %5.0995.29318.2568.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,186.03527.4075.9 %5.0507.80304.0040.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,286.131,862.1018.5 %5.0647.99304.0053.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา2,908.881,663.2142.8 %5.01,076.64282.1573.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,202.73684.0068.9 %5.0390.00313.5019.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,143.41555.0074.1 %5.0616.21342.0044.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,055.951,411.0053.8 %5.01,152.70234.1379.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา4,246.782,683.0036.8 %5.01,723.18806.5553.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 42,719.04949.7165.1 %5.01,533.76194.0587.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา2,674.13638.0076.1 %5.01,019.59428.9557.9 %5.0
สำนักชลประทานที่ 853,158.0239,043.0026.6 %5.025,771.605,804.9077.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,040.561,396.0054.1 %5.0915.59123.5386.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา2,300.86447.0080.6 %5.0829.43247.0070.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา11,459.922,992.0073.9 %5.04,765.742,515.2247.2 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์78,001.6868,700.0011.9 %5.03,814.663,484.238.7 %4.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 34,357.232,513.0042.3 %5.01,300.861,134.3012.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 310,896.917,196.0034.0 %5.01,697.70554.0567.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,090.163,667.96-75.5 %0.0731.071,220.69-67.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา5,972.852,435.4459.2 %5.02,578.901,238.9252.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)4,984.694,461.4810.5 %5.02,046.45427.5079.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 53,063.641,780.2441.9 %5.01,346.54702.0147.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา16,064.1517,590.27-9.5 %0.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 42,891.171.00100.0 %5.0424.070.9599.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)9,947.1718,000.04-81.0 %0.04,283.034,754.75-11.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)6,172.575,572.009.7 %4.52,669.56895.0566.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา3,518.891,318.0062.5 %5.0913.24171.9081.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)3,430.325,556.00-62.0 %0.01,304.83604.4053.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)8,365.456,417.4523.3 %5.03,399.812,184.5835.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 59,499.567,467.0021.4 %5.03,342.051,530.8554.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา7,302.191.00100.0 %5.03,530.100.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,418.15300.0078.8 %5.051.1253.29-4.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,306.19561.0057.1 %5.030.560.9596.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา2,668.02435.0083.7 %5.0105.600.9599.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา3,060.481.00100.0 %5.01,209.750.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา2,500.53878.0064.9 %5.0930.94386.3758.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา3,586.371,962.0045.3 %5.01,361.89209.4984.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา5,199.577,350.00-41.4 %0.01,913.342,794.34-46.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา4,942.151.00100.0 %5.02,046.450.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา4,074.751,247.0069.4 %5.01,247.78232.0281.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา8,685.0313,195.54-51.9 %0.02,959.22247.8291.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา5,678.495,841.00-2.9 %0.02,931.60576.6580.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา9,371.361,059.0088.7 %5.01,228.76533.2656.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา3,166.732,155.0031.9 %5.01,247.78289.7376.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา4,245.741,902.0055.2 %5.01,742.20364.1079.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา4,303.42508.4888.2 %5.01,381.53938.9232.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา4,768.674,383.008.1 %4.01,010.5971.0693.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา73,444.3320,819.0071.7 %5.0903.07215.9776.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา35,728.8511,270.0068.5 %5.0938.57414.7355.8 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 46,827.2944,514.994.9 %2.01,629.02615.0062.2 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 72,619.391.00100.0 %5.02,073.110.95100.0 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 50,425.8087,838.15-74.2 %0.01,688.15789.5053.2 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา49,437.9432,205.0134.9 %5.01,758.231,098.8537.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 39,135.3417,352.00-89.9 %0.02,795.031,318.5852.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,407.021.00100.0 %5.0791.400.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา5,267.533,230.0038.7 %5.01,592.22560.5064.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา351,291.5311,235.0096.8 %5.020,820.77434.1597.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา3,208.621.00100.0 %5.01,133.680.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา5,716.177,129.16-24.7 %0.02,350.72142.1394.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา3,569.701,952.2845.3 %5.01,342.86255.9580.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา5,404.374,217.0022.0 %5.02,485.511,548.8837.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา10,995.031.00100.0 %5.01,437.940.9599.9 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร4,090.272,140.8447.7 %5.0846.5976.5591.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา13,540.395,720.0057.8 %5.02,289.00122.5594.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 133,130.359,492.0071.3 %5.0997.29650.1234.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 217,996.268,290.5653.9 %5.0640.22533.7316.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 39,778.915,821.4440.5 %5.01,987.64376.3481.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 421,174.057,624.0064.0 %5.01,677.10313.1981.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 539,107.617,648.8080.4 %5.01,593.08489.9369.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 659,600.957,149.1888.0 %5.01,298.80449.0165.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 713,020.776,235.8552.1 %5.01,567.66533.5466.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา22,194.136,684.0669.9 %5.01,048.62808.3622.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา7,083.491.00100.0 %5.0575.970.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา90,267.681.00100.0 %5.02,326.400.95100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย22,536.551.00100.0 %5.01,195.630.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี38,093.501.00100.0 %5.01,423.09422.8070.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ29,579.991.00100.0 %5.01,481.660.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา132,630.551.00100.0 %5.01,440.580.9599.9 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา39,517.6110,140.0074.3 %5.01,020.250.9599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา36,391.6623,640.0035.0 %5.01,396.76241.4282.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง56,418.9410,827.3180.8 %5.01,261.09376.3670.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย34,952.9625,880.0026.0 %5.01,454.50757.8047.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,374.25644.5072.9 %5.01,899.1286.2595.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่68,315.5021,672.0068.3 %5.01,355.85539.7260.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา51,682.2231,324.0039.4 %5.01,274.111,220.054.2 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง75,325.0620,520.0072.8 %5.01,285.38383.8070.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา29,033.3125,784.0011.2 %5.03,071.202,814.768.3 %4.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา13,048.009,020.0630.9 %5.05,412.691,768.7267.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา37,658.7723,101.0038.7 %5.01,380.02484.7664.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,305.7095.2992.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา36,830.5735,322.224.1 %2.03,780.811,364.8463.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 3,406.221,277.0062.5 %5.01,285.81378.7470.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน5,569.282,688.0051.7 %5.02,157.71805.8962.7 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 22,414.86834.0065.5 %5.01,461.350.9099.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา2,923.341,361.0053.4 %5.01,169.22228.6580.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 340,303.4715,728.0061.0 %5.018,710.248,070.0056.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา11,373.1417,912.00-57.5 %0.05,319.060.95100.0 %5.0
รวม 2,395,021 929,759 61.18 % 250,185 74,056 70.40 %