สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรปราการ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,722.95563.0079.3 %5.0281.0049.1282.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ4,564.214,013.0012.1 %5.0737.3847.8193.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ2,845.041,189.0058.2 %5.0414.110.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 130,669.1726,651.0613.1 %5.03,741.91309.7091.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 224,910.9819,613.2621.3 %5.03,829.45203.8494.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 321,268.0715,373.9327.7 %5.03,418.64604.0082.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 14,974.413,800.0023.6 %5.0433.130.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 24,163.982,190.0047.4 %5.0319.030.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 14,327.311,931.0055.4 %5.0425.5976.9781.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์4,696.412,056.0056.2 %5.0410.4368.0183.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 24,047.001.00100.0 %5.0261.980.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี5,078.633,016.9040.6 %5.0433.1376.0082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง5,254.301,508.0071.3 %5.0319.0376.0076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ3,782.12812.0078.5 %5.0337.2438.0088.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,098.787,401.00-21.4 %0.01,136.72467.0058.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 24,673.396,325.00-35.3 %0.0837.63537.8735.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,257.672,778.0034.8 %5.0908.52427.5052.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,478.051,448.0041.6 %5.0300.02141.5552.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ2,985.861,334.0055.3 %5.0414.11223.2546.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ5,008.703,155.2337.0 %5.0634.76260.8958.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,712.132,374.00-38.7 %0.0365.940.9599.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,510.123,402.0024.6 %5.01,079.67437.0059.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ15,482.7914,035.009.4 %4.51,307.86517.3660.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,155.652,145.0032.0 %5.0566.24112.5880.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ4,364.851,190.0072.7 %5.01,022.620.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ2,989.18800.0073.2 %5.0395.09214.7045.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ3,721.313,950.00-6.1 %0.0794.43190.9576.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบ23,656.22ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ397.69ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ6,800.083,690.0045.7 %5.01,326.88487.3563.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ8,898.152,938.0067.0 %5.01,003.6147.5095.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ6,814.8110,984.00-61.2 %0.01,479.0154.4296.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ10,136.812,014.0080.1 %5.0471.16136.7171.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ3,308.802,390.0027.8 %5.0623.29290.1753.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ4,082.641,865.0054.3 %5.0493.59237.0252.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ12,548.244,334.0065.5 %5.01,364.91465.2365.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,079.657,000.00-37.8 %0.01,307.8696.4392.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา25,509.6918,719.0026.6 %5.01,007.40379.9162.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ42,795.4611,644.0072.8 %5.0787.94108.1186.3 %5.0
รจก.สมุทรปราการ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.012,392.381,351.8689.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,522.96977.0061.3 %5.0319.03195.2138.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ6,486.276,240.003.8 %1.51,440.98360.0575.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ30,135.6042,000.00-39.4 %0.02,322.74260.1588.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ6,745.388,252.00-22.3 %0.01,079.67278.4374.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ61,909.291.00100.0 %5.05,605.47780.0086.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ4,968.391,833.0063.1 %5.0870.50325.1862.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ5,854.553,696.0036.9 %5.0642.30113.2382.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 120,774.9610,699.0048.5 %5.0839.17303.5863.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 22,969.657,035.00-136.9 %0.0863.03190.8077.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ9,638.595,000.0048.1 %5.0277.6397.0065.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ88,627.6537,465.0057.7 %5.01,493.33171.3588.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ31,623.8014,027.0055.6 %5.0648.18584.309.9 %4.5
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ82,355.786,072.0092.6 %5.0451.7399.8277.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ37,079.2114,896.0059.8 %5.013,545.67800.6094.1 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย253,512.98265,000.00-4.5 %0.05,333.271,320.6975.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 3,686.794,000.00-8.5 %0.0851.48656.1622.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,166.78577.0081.8 %5.0281.00142.7449.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 962,776 626,403 34.94 % 84,249 15,420 81.70 %