สรุปผลประเมินจังหวัดบุรีรัมย์ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์3,071.27719.0076.6 %5.0603.38223.4563.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์13,877.389,234.1933.5 %5.080.50293.88-265.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์2,557.38816.0068.1 %5.0928.6847.5594.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์17,425.054,576.0073.7 %5.02,714.15371.4586.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0310.0570.3477.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,174.65216.0093.2 %5.0228.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง2,921.06324.0088.9 %5.0237.1864.2072.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง3,054.50518.0083.0 %5.0404.7229.9192.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่3,132.07263.0091.6 %5.0403.4638.2290.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย2,930.99177.0094.0 %5.0437.8820.9695.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย2,998.31406.0086.5 %5.0310.3477.2475.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด2,893.39189.0093.5 %5.0323.0338.1588.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง2,955.28158.0094.7 %5.0293.5529.4590.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ3,192.66364.0088.6 %5.0327.0933.1189.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก3,055.46117.0096.2 %5.0350.680.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ2,888.26248.0091.4 %5.0353.5226.4592.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์2,862.00181.0093.7 %5.0306.2619.3093.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์2,866.80234.0091.8 %5.0264.931.0099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช2,882.29114.0096.0 %5.0112.761.0099.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ2,842.5094.0096.7 %5.0177.670.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์2,865.4386.0097.0 %5.0295.570.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง4,161.62165.0096.0 %5.0376.9055.2185.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์2,914.22185.0093.7 %5.0308.438.2197.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์2,861.472,182.7023.7 %5.0945.66796.1015.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,208.821,155.1347.7 %5.0428.69176.7058.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง2,355.00683.0071.0 %5.0561.98261.2553.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,289.96603.0073.7 %5.0520.87313.5039.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย1,959.64690.0064.8 %5.0520.18247.0052.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์3,186.061,488.0053.3 %5.01,154.84649.1143.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์3,150.91710.0077.5 %5.0812.55560.1231.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์2,491.38283.0088.6 %5.0793.52483.0739.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์4,055.282,118.5047.8 %5.01,325.982,705.14-104.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,393.111,300.3145.7 %5.0766.1220.8997.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์5,054.113,333.0034.1 %5.02,067.591,458.2429.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์3,748.982,180.0041.9 %5.01,440.08102.7992.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์5,324.837,695.00-44.5 %0.01,972.53377.1580.9 %5.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์901,720.1947,741.8694.7 %5.08,422.96557.0093.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์2,704.631,128.0058.3 %5.0869.58261.2570.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์1,691.07427.0074.7 %5.083.1876.418.1 %4.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)4,276.07390.0090.9 %5.0106.6558.2545.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์2,910.14934.0067.9 %5.01,135.8237.5396.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์2,334.88623.0073.3 %5.0679.44109.5283.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์2,829.981,474.0047.9 %5.0983.68254.0574.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์3,794.461,600.0057.8 %5.01,478.112,403.92-62.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์5,071.271,757.0065.4 %5.02,005.26861.1457.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์2,039.691,200.0041.2 %5.0527.31393.3025.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์2,739.736,386.87-133.1 %0.01,070.65267.3475.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์9,003.431,459.4083.8 %5.0907.63443.8051.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์3,872.00738.0080.9 %5.01,173.86257.7178.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์6,627.942,751.0058.5 %5.01,877.45367.6580.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์3,078.343,127.00-1.6 %0.01,021.73366.7064.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์2,359.112,566.00-8.8 %0.0755.5037.2595.1 %5.0
สพ.บุรีรัมย์39,303.626,910.0182.4 %5.0769.28447.9141.8 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 8,081.666,292.0522.1 %5.0587.361,004.22-71.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,095.57968.0053.8 %5.0603.38404.8932.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,288.901,092.0052.3 %5.0698.46238.7565.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์6,444.706,153.464.5 %2.01,230.88408.5266.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์2,006.164,208.38-109.8 %0.01,059.76641.2239.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 153,184.885,095.0090.4 %5.01,113.03307.9572.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 215,111.386,200.0059.0 %5.01,416.19465.0967.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 310,283.975,652.0045.0 %5.01,611.13368.7777.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 416,691.645,628.8766.3 %5.02,653.75584.8578.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์19,438.865,638.0971.0 %5.02,506.82552.3078.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์1,591.973,914.78-145.9 %0.0206.52230.91-11.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง18,122.5015,488.0014.5 %5.0977.95183.1981.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์13,875.9544,174.00-218.3 %0.0747.281,220.47-63.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์23,105.3716,241.5229.7 %5.01,047.00488.4353.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก63,156.3213,104.0079.3 %5.0934.3155.8794.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์14,313.6720,943.00-46.3 %0.02,293.251,813.5120.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 2,864.401,510.0047.3 %5.0907.65308.3466.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์2,387.05113.0095.3 %5.0641.41342.6246.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,404,004 287,435 79.53 % 68,564 26,424 61.46 %