สรุปผลประเมินจังหวัดสุรินทร์ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0285.7938.0086.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์28,210.2415,224.5046.0 %5.0116.99181.98-55.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์7,107.855,774.7018.8 %5.076.640.9598.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์2,964.432,941.580.8 %0.5920.0669.4392.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,322.18657.0071.7 %5.0727.880.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์15,345.213,420.8077.7 %5.02,192.51932.9157.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์3,330.02706.0078.8 %5.0274.6862.7077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท3,270.94582.0082.2 %5.0307.800.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ3,174.98203.0093.6 %5.0253.700.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ3,115.90175.0094.4 %5.0246.3811.9695.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม3,115.9081.0097.4 %5.0223.0316.4692.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ3,121.73287.0090.8 %5.0195.1812.4793.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม3,174.98398.0087.5 %5.0311.3257.6781.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี3,115.90369.0088.2 %5.0364.5514.8095.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี3,174.98525.0083.5 %5.0350.2688.3274.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน3,115.90320.0089.7 %5.0172.1216.5790.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ3,169.15443.0086.0 %5.0310.7448.0384.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง3,124.36351.0088.8 %5.0302.0317.8294.1 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม5,315.315,308.600.1 %0.5903.02105.6188.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์3,100.223,292.48-6.2 %0.0918.04942.40-2.7 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0482.10241.3049.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม2,576.30542.0079.0 %5.0602.94475.0021.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท2,457.69658.0073.2 %5.0546.69252.7053.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์3,582.112,391.9033.2 %5.0792.52875.11-10.4 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์2,649.61897.6066.1 %5.0784.92250.8668.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์2,595.02414.0084.0 %5.0651.81695.61-6.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์7,797.051.00100.0 %5.03,063.370.95100.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์2,571.641,770.0031.2 %5.0756.91512.1632.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์4,629.872,123.6454.1 %5.01,773.76807.5054.5 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์3,849.151,859.6451.7 %5.01,355.4038.0097.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์3,626.26500.0086.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์2,955.561,269.0057.1 %5.0880.00138.2084.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.058.7557.691.8 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.071.8931.3556.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.4555.9717.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์2,898.97844.0070.9 %5.0857.8160.8092.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,207.67129.0094.2 %5.0382.87247.6835.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์2,971.601,791.3239.7 %5.0899.02508.4443.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์6,434.9310,117.66-57.2 %0.07,686.461,910.8075.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์3,128.511,352.0056.8 %5.0570.48155.8072.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์9,831.395,892.4840.1 %5.03,694.37131.9196.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์8,940.181.00100.0 %5.01,577.550.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์4,228.01989.4176.6 %5.0956.07201.7978.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์3,326.472,308.0030.6 %5.0845.21410.6351.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์4,202.474,037.003.9 %1.51,355.40439.0067.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์3,119.082,200.0029.5 %5.0624.990.00100.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์9,230.761,696.0081.6 %5.0822.96214.2774.0 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์42,652.5127,270.9536.1 %5.0976.04454.2553.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์520.02556.00-6.9 %0.0219.49266.75-21.5 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,008.761,407.0953.2 %5.0880.00424.2051.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์2,836.90523.0081.6 %5.0291.76162.3044.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์4,346.974,136.654.8 %2.0766.03219.0271.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์3,812.462,961.1822.3 %5.0988.83440.3155.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์4,948.59399.0191.9 %5.01,032.13235.7177.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์8,083.392,170.0073.2 %5.01,373.50191.9086.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 128,273.347,360.0074.0 %5.01,335.78265.6080.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 214,128.965,293.2762.5 %5.01,250.541.8599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 310,124.953,260.0067.8 %5.01,600.90465.4170.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์6,770.374,688.7330.7 %5.01,088.62866.8620.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์5,333.561,423.9373.3 %5.0379.09360.794.8 %2.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์9,775.735.3699.9 %5.0388.14136.7864.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์86,216.5838,578.0055.3 %5.01,759.96240.8286.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์101,488.3226,216.9974.2 %5.0958.91683.0528.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์43,427.6814,176.0067.4 %5.0699.12442.1536.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม67,590.151.00100.0 %5.0943.500.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท53,372.2912,981.0075.7 %5.0821.73251.1269.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ56,713.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0889.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์10,709.2616,625.27-55.2 %0.02,558.652,000.4121.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 2,816.12986.8565.0 %5.0765.91310.3459.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์2,380.29515.0078.4 %5.0613.80161.7373.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์27,213.834,080.0085.0 %5.09,120.416,130.5032.8 %5.0
รวม 742,012 260,460 64.90 % 71,802 26,048 63.72 %