สรุปผลประเมินจังหวัดศรีสะเกษ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ2,971.33607.0079.6 %5.0525.76112.1778.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ23,562.37607.6597.4 %5.0245.87106.0256.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ2,888.912,445.4515.4 %5.0895.8252.2694.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ2,724.402,909.39-6.8 %0.0800.7433.3995.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ10,756.602,897.5173.1 %5.03,158.72610.0980.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ3,883.061,249.0067.8 %5.0268.7830.0888.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์3,658.74334.0090.9 %5.0397.1931.7292.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์3,584.78269.0092.5 %5.0323.5548.6285.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ3,705.80354.0090.4 %5.0356.9019.3794.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง3,402.6397.0097.1 %5.0215.140.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ3,431.791.00100.0 %5.0264.520.8199.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์3,372.56114.0096.6 %5.0176.150.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่3,534.39120.0096.6 %5.0278.2216.5494.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์3,363.74185.0094.5 %5.0152.460.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง3,428.46130.0096.2 %5.0232.370.8199.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์3,393.15206.0093.9 %5.0252.8942.2783.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย3,437.69104.0097.0 %5.0178.220.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล3,549.47321.0091.0 %5.0264.000.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน3,399.05168.0095.1 %5.0189.660.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,390.22108.0096.8 %5.0194.600.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน3,437.6996.0097.2 %5.0188.7810.1894.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย3,508.26344.0090.2 %5.0256.9157.1577.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์3,782.32157.0095.8 %5.0246.9516.1993.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ3,122.862,396.4923.3 %5.01,028.93723.9029.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมืองศรีสะเกษ2,162.07798.8363.1 %5.0360.64126.3565.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,060.38486.0076.4 %5.0482.6948.4590.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,125.96540.0074.6 %5.0524.96245.1053.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,195.90757.0065.5 %5.0339.15161.5052.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ4,751.542,718.2242.8 %5.01,352.20867.4835.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ3,695.74623.0083.1 %5.0440.01218.5050.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ2,537.81424.8083.3 %5.0724.67232.7567.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ7,415.512,283.5669.2 %5.03,177.74911.4371.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,100.663,041.12-44.8 %0.0624.29399.0036.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ4,582.903,330.8627.3 %5.01,542.381,044.1432.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ6,088.642,065.1966.1 %5.01,371.22309.2877.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ11,901.866,292.6947.1 %5.01,599.41377.7876.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ2,906.561,346.0053.7 %5.0914.83669.6126.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,386.34320.0076.9 %5.065.2762.694.0 %2.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ3,147.73550.0082.5 %5.01,066.960.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ2,639.38928.8064.8 %5.0705.66199.8671.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ3,940.112,078.6147.2 %5.0990.90445.3455.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ4,132.154,129.180.1 %0.51,400.50252.6682.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ2,031.102,268.00-11.7 %0.01,333.2126.4698.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ2,949.49889.0069.9 %5.01,047.94163.4084.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ22,886.908,872.1461.2 %5.010,460.86176.6798.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ3,335.16983.0070.5 %5.0705.66617.9612.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ4,989.401,761.8064.7 %5.0838.77260.3769.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ3,695.532,380.5435.6 %5.01,238.10485.6660.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ6,222.061,365.9278.0 %5.0421.06429.40-2.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ2,700.012,355.9012.7 %5.0819.7742.7594.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ9,307.501,676.5882.0 %5.0876.80184.3979.0 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 38,891.3716,417.0057.8 %5.01,043.87314.2069.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,190.50630.0071.2 %5.0572.5493.3683.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ2,746.301,632.0040.6 %5.0834.42160.5580.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,313.41699.0069.8 %5.0629.59175.9972.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ3,822.373,298.6813.7 %5.01,238.08306.7075.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ4,376.492,061.0052.9 %5.01,656.48465.0271.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ1,858.203,517.83-89.3 %0.01,219.09477.7560.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร43,989.636,738.7084.7 %5.02,803.30337.5988.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 117,736.3811,020.2437.9 %5.02,297.25225.0090.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 243,897.697,011.8884.0 %5.01,092.79677.6938.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 391,503.06793.9799.1 %5.02,948.01756.5474.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 438,775.287,478.6480.7 %5.01,477.83502.6866.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ2,441.452,264.217.3 %3.5218.07380.00-74.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ151,122.3875,072.0050.3 %5.01,990.03470.3076.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ36,116.3566,600.00-84.4 %0.01,243.271,580.25-27.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ22,723.0910,111.0055.5 %5.0933.39284.6069.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์93,996.21104.4199.9 %5.01,027.38228.8077.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ40,753.2913,254.0067.5 %5.0888.83491.6144.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ68,735.2316,601.9575.8 %5.0858.79455.7246.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ16,572.6620,175.00-21.7 %0.02,247.401,156.1948.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 2,558.391,725.0032.6 %5.0762.70352.5553.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ2,502.70579.0076.9 %5.0686.64303.4955.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ28,042.807,224.0074.2 %5.010,134.313,007.5270.3 %5.0
รวม 994,844 346,497 65.17 % 85,323 24,081 71.78 %