สรุปผลประเมินจังหวัดอุบลราชธานี เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 255,220.9019,896.4464.0 %5.0435.32496.33-14.0 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี2,663.06567.0078.7 %5.0776.55214.2872.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี15,076.9626,002.41-72.5 %0.073.81118.09-60.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี47,064.529,927.8078.9 %5.0210.41291.06-38.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี2,803.051,918.0031.6 %5.0966.7173.5192.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี23,950.5717,196.0028.2 %5.03,495.83717.2579.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,033.081,585.0060.7 %5.0291.12104.5364.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ3,840.84288.0092.5 %5.0294.6038.1887.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม3,346.74630.0081.2 %5.0441.1532.9192.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม2,914.4048.0098.4 %5.0344.82300.0013.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,153.64259.0091.8 %5.0449.47115.4074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ2,986.13177.0094.1 %5.0266.6055.5879.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร3,743.51255.0093.2 %5.0354.9364.9381.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,007.14177.0094.1 %5.0373.50105.3871.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,067.22330.0089.2 %5.0305.4371.4976.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล3,119.18378.0087.9 %5.0388.1276.2780.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่3,073.83211.0093.1 %5.0415.1573.7582.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,037.46294.0090.3 %5.0498.3381.9383.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น2,975.31276.0090.7 %5.0303.9030.7489.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย3,038.27311.0089.8 %5.0415.0011.9397.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,017.54260.0091.4 %5.0190.0210.2594.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร2,942.2797.0096.7 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง3,055.37168.0094.5 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร2,953.32284.0090.4 %5.0338.5665.1780.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง2,956.7680.0097.3 %5.0211.150.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์314.14120.0061.8 %5.0148.400.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก2,964.57110.0096.3 %5.0175.180.9099.5 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก5,849.8918,930.00-223.6 %0.02,225.64100.5395.5 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี3,064.052,836.117.4 %3.51,081.691,015.256.1 %3.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ2,304.681,822.5020.9 %5.0687.0297.0785.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล2,572.31679.0073.6 %5.0540.34299.5144.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ2,364.181,045.0055.8 %5.0594.48190.0068.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม2,321.731,006.5056.6 %5.0603.850.9099.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร2,187.35596.0072.8 %5.0477.39262.0045.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี4,383.92678.8084.5 %5.01,651.7574.1395.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,442.731,704.4250.5 %5.0895.73327.5863.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี2,176.401,270.7741.6 %5.01,366.04844.3138.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี2,670.711,531.0042.7 %5.0947.69271.5971.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 711,690.3713,976.00-19.6 %0.04,702.142,610.7544.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 44,025.821,240.0069.2 %5.01,536.49160.5589.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี2,938.891,011.0065.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี4,717.591,975.0058.1 %5.01,518.17973.7535.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 43,605.622,511.9130.3 %5.01,861.031,233.8133.7 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี20,653.9017,091.6717.2 %5.02,404.83728.0069.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี1,814.841,335.7026.4 %5.0560.99352.6037.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี5,621.733,323.0640.9 %5.02,188.81918.6558.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,002.472,645.3047.1 %5.01,172.46771.4034.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี8,720.6816,199.29-85.8 %0.02,487.99298.1088.0 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี222,671.59152,214.7531.6 %5.01,459.8941.9497.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 8,468.6913,689.00-61.6 %0.03,362.646,006.50-78.6 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)5,260.426,032.65-14.7 %0.01,719.812,069.10-20.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี3,274.351,068.0067.4 %5.01,118.84128.2588.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)3,412.194,331.72-26.9 %0.01,440.93583.3959.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)11,639.438,365.5228.1 %5.05,106.301,069.0079.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 115,801.045,347.457.8 %3.52,612.9438.9498.5 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง16,893.848,588.4049.2 %5.0402.07156.6961.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี1,339.17420.0068.6 %5.087.1937.7356.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี3,744.87746.0080.1 %5.01,404.0937.3397.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี2,657.67647.2075.6 %5.0857.69778.949.2 %4.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี4,132.1837,805.99-814.9 %0.01,708.33950.0044.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี4,722.865,176.11-9.6 %0.01,413.11248.0982.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี3,124.381,765.5043.5 %5.01,080.80329.6369.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,637.248,519.04-51.1 %0.01,784.40152.2291.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ674.46ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี4,598.263,428.0325.4 %5.01,461.1245.5196.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี5,792.594,481.4722.6 %5.01,993.57643.1067.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี20,434.5213,766.0832.6 %5.0905.50189.7979.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี56,999.1618,277.0067.9 %5.0671.76231.3065.6 %5.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 98,450.4067,689.5431.2 %5.02,258.51739.7567.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,217.26984.4655.6 %5.0725.42176.9975.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ2,219.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ819.11ประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี17,147.9115,416.0010.1 %5.01,444.95666.2653.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,590.04927.0064.2 %5.0909.6647.6894.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี5,507.054,798.0812.9 %5.01,556.20561.5463.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี8,003.013,387.0057.7 %5.03,172.56630.0080.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี2,708.923,885.65-43.4 %0.01,230.69873.5029.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี8,145.5210,239.40-25.7 %0.03,362.72483.1185.6 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ8,185.874,211.1548.6 %5.03,362.720.90100.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี15,412.805,136.0066.7 %5.0760.4676.7689.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 155,435.398,960.0083.8 %5.01,316.83666.9049.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 236,776.2114,612.6060.3 %5.01,370.32383.9572.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 357,080.561,210.0097.9 %5.03,187.24509.0384.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 423,152.276,552.3571.7 %5.03,073.85204.2593.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 523,565.788,086.4865.7 %5.01,311.31347.9173.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม89,629.3424,232.0073.0 %5.01,177.74524.3955.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี45,406.9572,992.00-60.8 %0.01,262.11335.2973.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี24,317.1418,215.0025.1 %5.01,084.31376.2065.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล49,647.5719,534.1160.7 %5.01,020.43705.5430.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ30,544.4415,495.0149.3 %5.01,080.47486.9254.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี17,631.7022,214.01-26.0 %0.03,003.661,986.4533.9 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี8,249.054,901.2840.6 %5.03,911.95902.0776.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี14,921.4424,808.00-66.3 %0.01,126.03288.8074.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)2,612.041,255.0052.0 %5.0605.97133.0078.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี25,881.2027,257.00-5.3 %0.02,940.56650.2277.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 3,868.761,061.0072.6 %5.01,213.92563.3553.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 4,190.507,065.00-68.6 %0.01,556.2047.0397.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี2,677.89595.9677.7 %5.0890.64505.1743.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี26,249.408,348.6468.2 %5.06,640.864,969.1025.2 %5.0
รวม 1,413,261 873,994 38.16 % 129,386 47,264 63.47 %