สรุปผลประเมินจังหวัดยโสธร เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร3,421.97669.0080.4 %5.0509.58101.3780.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร12,561.4012,462.400.8 %0.5189.34186.141.7 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร2,747.381,578.0042.6 %5.0623.68196.4668.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร2,456.57788.0067.9 %5.0585.64101.7382.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร11,984.695,388.0055.0 %5.01,783.63311.6082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร3,762.45694.0081.6 %5.0365.8584.7676.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว3,663.0778.0097.9 %5.0218.2552.4276.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา3,681.28176.0095.2 %5.0322.4019.0994.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย4,227.72341.0091.9 %5.0286.0468.7076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม3,497.94281.0092.0 %5.0262.2960.9176.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว3,752.51130.0096.5 %5.0218.5936.9983.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง3,986.4772.0098.2 %5.0284.739.8596.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร2,632.753,094.68-17.5 %0.0680.70205.2069.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร1,988.611.0099.9 %5.0233.5456.0576.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ2,131.86527.0075.3 %5.0460.98164.3564.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,096.17628.5070.0 %5.0399.73204.2548.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร3,368.20965.0071.3 %5.01,042.01411.9960.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร2,513.12564.0077.6 %5.0516.79210.0059.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร3,489.75616.0082.3 %5.0642.67267.8358.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร2,993.101,049.0065.0 %5.0813.82609.9025.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร1,758.342,008.16-14.2 %0.0487.27416.9514.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร4,004.311,212.3769.7 %5.01,346.26504.9662.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร3,250.792,424.0325.4 %5.0794.79324.0259.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร5,345.028,920.72-66.9 %0.01,460.38227.1684.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร4,455.681,272.0071.5 %5.0737.77212.1471.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร3,169.55786.1875.2 %5.0737.7663.2191.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร3,373.40483.0085.7 %5.0493.57369.9025.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร2,919.401,336.0054.2 %5.0625.23219.3864.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,308.23989.6324.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร1,913.58457.0076.1 %5.01,118.07281.5274.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร2,490.672,085.0016.3 %5.0761.77254.8066.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร3,882.564,495.00-15.8 %0.01,039.4675.3392.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร3,615.68858.0076.3 %5.0661.70184.9772.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,009.821,548.0048.6 %5.0870.86204.5176.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร3,661.012,085.0043.0 %5.0653.23369.9443.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร4,083.861,368.2866.5 %5.0889.90413.6553.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร2,318.701,702.0026.6 %5.0509.5836.9992.7 %5.0
สถานพินิจฯจังหวัดยโสธร9,029.15811.6991.0 %5.0642.67302.0053.0 %5.0
รจ.จ.ยโสธร27,821.8915,679.3143.6 %5.0750.03449.3540.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,172.44540.0075.1 %5.0414.50203.0951.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร2,801.26830.0070.4 %5.0623.67537.0413.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,198.65479.0078.2 %5.0471.54184.9760.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร3,195.963,772.34-18.0 %0.0813.82146.1382.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร3,220.27722.0077.6 %5.0946.93150.5984.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร9,683.272,852.0570.5 %5.03,837.32244.9093.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 135,774.806,927.8380.6 %5.01,624.93452.8172.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 29,271.5991.9899.0 %5.01,306.83428.2467.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร5,285.113,206.8839.3 %5.0335.03335.47-0.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร72,887.2826.89100.0 %5.01,712.87489.3271.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา47,937.5612,480.0074.0 %5.0780.68566.8327.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร6,264.8011,664.00-86.2 %0.01,611.81872.6645.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 2,557.23944.0063.1 %5.0642.67498.6722.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,270.78312.0086.3 %5.0471.53271.6042.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร28,379.549,835.0065.3 %5.02,260.356,238.16-176.0 %0.0
รวม 404,961 134,318 66.83 % 44,183 20,880 52.74 %