สรุปผลประเมินจังหวัดชัยภูมิ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ2,625.08416.0084.2 %5.0592.8579.5386.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ6,860.525,747.3616.2 %5.053.4835.2934.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ2,566.683,686.28-43.6 %0.0821.04154.9281.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ2,780.87930.0066.6 %5.0593.362.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ10,223.162,876.3271.9 %5.02,475.43698.2571.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ3,667.871,085.0070.4 %5.0375.1358.9084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส3,162.39279.0091.2 %5.0346.9342.2987.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์3,046.41101.0096.7 %5.0319.6854.1583.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,005.881,085.0063.9 %5.0444.2037.4591.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว3,562.75260.0092.7 %5.0441.3942.4590.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ3,429.35266.0092.2 %5.0288.5298.7165.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า3,066.28197.0093.6 %5.0223.0044.6580.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น3,504.41188.0094.6 %5.0381.2938.4789.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์3,408.59237.0093.0 %5.0461.9474.4583.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว3,455.54367.0089.4 %5.0334.7659.2682.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร3,399.49162.0095.2 %5.0507.4319.0796.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,379.94153.0095.5 %5.0260.6144.3183.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง3,417.09282.0091.7 %5.0392.00118.1069.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ3,575.503,884.97-8.7 %0.0878.09894.01-1.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ2,297.861.00100.0 %5.0569.372.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,188.90710.0067.6 %5.0471.74255.5545.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,319.85930.9059.9 %5.0695.70228.0067.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ3,292.5424,126.07-632.7 %0.01,163.33417.1464.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ2,609.20928.0064.4 %5.0859.07200.1676.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ2,413.11850.0064.8 %5.0535.80485.459.4 %4.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ7,009.543,120.2555.5 %5.02,950.83608.0079.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ1,862.642,598.64-39.5 %0.0625.16222.5964.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ4,195.622,201.3147.5 %5.01,355.32536.1860.4 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ3,117.962,454.1221.3 %5.01,068.24195.1181.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ6,527.476,424.001.6 %0.51,620.22128.2492.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ4,771.721,664.4865.1 %5.0973.17242.6575.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,328.58346.0074.0 %5.075.8358.6322.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ2,796.40793.0071.6 %5.01,068.2493.7691.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ2,548.74461.0081.9 %5.0783.19193.4575.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ9,327.302,216.0076.2 %5.0660.35108.3083.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ7,821.1118,801.00-140.4 %0.01,981.021,079.2645.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ4,092.232,569.0037.2 %5.01,543.83212.2786.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ2,972.671,012.0066.0 %5.01,030.22175.1783.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ3,263.623,322.69-1.8 %0.01,106.2883.1792.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ3,852.062,764.0028.2 %5.0897.11672.8825.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ3,112.01658.3878.8 %5.01,106.28379.7665.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ4,119.40845.0079.5 %5.01,524.63479.1968.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ3,550.211,747.5750.8 %5.01,068.22439.1658.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ3,090.241,846.2040.3 %5.0735.8963.4891.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ3,735.352,611.0030.1 %5.0916.12392.3957.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ44,741.7929,150.5434.8 %5.01,222.48928.1524.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,075.99593.0071.4 %5.0630.88123.8680.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ2,999.261,682.3943.9 %5.01,011.20412.0259.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,614.34671.4074.3 %5.0744.98149.2880.0 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ4,935.713,563.9827.8 %5.01,372.50337.4075.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ2,636.402,776.00-5.3 %0.0725.961.0099.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 123,632.999,464.0060.0 %5.01,857.16330.0882.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 26,452.085,335.6017.3 %5.01,764.30531.2069.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 326,464.226,605.3875.0 %5.01,564.59718.5454.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,058.122,427.42-17.9 %0.0253.62286.30-12.9 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ316.35ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ65,952.8946,218.0029.9 %5.01,715.64323.9581.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ35,442.8312,403.0165.0 %5.01,034.92750.0027.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิไม่ครบ12,845.22ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ70,298.4010,979.1984.4 %5.0945.30254.2973.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์34,954.4711,043.9268.4 %5.0991.07225.3277.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 2,605.961,172.0055.0 %5.0859.07312.1763.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ2,613.14339.0087.0 %5.0451.1862.3286.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ37,774.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,256.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 500,833 252,629 49.56 % 54,721 16,296 70.22 %