สรุปผลประเมินจังหวัดอำนาจเจริญ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,227.403.0099.9 %5.0399.81103.5074.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ15,908.0113,449.5115.5 %5.072.2049.9130.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ2,309.55829.0064.1 %5.0532.91105.7380.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ2,590.17893.0065.5 %5.0628.0036.9694.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ11,531.254,589.1260.2 %5.01,940.11548.2471.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ4,092.761.00100.0 %5.0212.8073.5665.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน3,222.85214.0093.4 %5.0258.8969.8773.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม3,196.36164.0094.9 %5.0375.1656.9784.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา3,311.63247.0092.5 %5.0231.1029.1587.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ3,188.67163.0094.9 %5.0215.9951.1476.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ5,085.481,257.6675.3 %5.0970.29713.2626.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ2,628.36705.0073.2 %5.0647.02328.9949.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,449.51532.0078.3 %5.0551.94203.3163.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ2,651.41865.5067.4 %5.0570.95152.3073.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ3,770.621,487.2860.6 %5.01,217.50996.5818.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ5,841.372,035.7265.1 %5.01,512.83299.3280.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,934.10520.0082.3 %5.0761.11456.5140.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ3,506.541,430.2559.2 %5.0913.2451.6394.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ10,488.564,855.5553.7 %5.0989.31218.4177.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ2,880.881,009.0065.0 %5.0685.0551.3092.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ2,771.80471.0083.0 %5.0666.030.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,351.57370.0084.3 %5.0513.91176.5865.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ2,748.241,155.0058.0 %5.0704.0738.3094.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ4,075.4158.1498.6 %5.01,369.63855.8637.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ5,899.86350.0094.1 %5.01,084.39330.2269.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ2,813.26762.0072.9 %5.0742.10277.4262.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ12,894.385,490.5157.4 %5.01,845.03162.3391.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,695.59649.0082.4 %5.0513.91435.6915.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ2,901.651,202.0058.6 %5.0780.13362.2553.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ2,719.211,239.0054.4 %5.0718.03180.0274.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ2,968.43786.0073.5 %5.0818.16251.7569.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ3,142.081,604.3648.9 %5.0723.0867.2890.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ9,315.02705.0092.4 %5.0681.61151.1177.8 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 28,125.1824,013.4214.6 %5.0696.94671.123.7 %1.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,118.14297.0086.0 %5.0380.7951.6386.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2,411.47714.9070.4 %5.0513.91332.1135.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,240.44414.0081.5 %5.0456.86104.7577.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ4,620.262,876.4037.7 %5.0946.22270.8971.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ2,360.93431.0081.7 %5.0513.91123.8375.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ2,809.781,478.0047.4 %5.0742.10109.5885.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ60,439.076,544.0089.2 %5.01,436.69558.1761.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ6,536.552,288.0065.0 %5.0321.36149.2553.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ102,354.3128,569.0072.1 %5.0759.972.8599.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน39,118.258,032.0079.5 %5.0589.94328.0644.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ9,536.779,439.481.0 %0.51,477.961,373.207.1 %3.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 2,474.35795.0067.9 %5.0570.95222.6861.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,259.13252.0088.8 %5.0418.85254.1639.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ13,632.565,326.0260.9 %5.04,521.172,221.7950.9 %5.0
รวม 433,149 141,563 67.32 % 39,194 14,660 62.59 %