สรุปผลประเมินจังหวัดหนองบัวลำภู เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู1,880.851.0099.9 %5.0385.7657.0085.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู10,585.4312,030.00-13.6 %0.0187.5395.0049.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู1,958.31928.0052.6 %5.0518.87139.6573.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู2,288.922,319.00-1.3 %0.0594.9396.1483.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�10,311.486,816.0033.9 %5.01,900.70492.8174.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู3,079.371.00100.0 %5.0255.640.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�2,785.33188.0093.3 %5.0277.1681.0270.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง2,742.92147.0094.6 %5.0280.4881.5570.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง2,810.98172.0093.9 %5.0268.4959.4277.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�2,714.3393.0096.6 %5.0237.2420.7491.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา2,769.13152.0094.5 %5.0344.60129.0362.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู2,988.063,902.28-30.6 %0.0956.24636.6633.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู2,755.912,175.0021.1 %5.0861.16421.0451.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,192.14566.0074.2 %5.0556.90277.9550.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู2,243.29596.2173.4 %5.0537.89247.0054.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู3,000.221,019.0066.0 %5.0994.27722.9527.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู2,488.081,324.0046.8 %5.0772.59459.1240.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู3,356.501,465.0056.4 %5.01,184.43356.2569.9 %5.0
สปก. หนองบัวลำภู3,043.271,874.0038.4 %5.01,013.29237.5076.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู8,748.045,175.9940.8 %5.02,154.25412.8680.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู2,606.10810.0068.9 %5.0785.09389.5950.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,205.48316.0073.8 %5.047.5422.8052.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู2,591.29436.0083.2 %5.0690.0141.8093.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,053.10294.0085.7 %5.0480.84248.9048.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู2,483.432,812.00-13.2 %0.0709.03377.3946.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู3,518.7144,063.50-1,152.3 %0.01,279.51722.4743.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู3,198.692,197.0031.3 %5.01,108.37516.3153.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู2,820.37860.0069.5 %5.0747.06162.1878.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู4,107.353,923.244.5 %2.01,204.6256.4095.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู8,115.70721.0091.1 %5.0547.73510.156.9 %3.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู2,497.83763.0069.5 %5.0709.03187.2573.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู2,822.381,392.0050.7 %5.0899.19261.0471.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู3,398.26960.0071.8 %5.0709.03266.4462.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,880.431,292.0055.1 %5.0480.8480.5483.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู23,619.321,260.0094.7 %5.0603.97147.5275.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�35,938.9928,410.4020.9 %5.0810.60680.2316.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู1,845.63520.0071.8 %5.0366.7455.1085.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2,551.06807.0068.4 %5.0690.01235.0465.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,119.47446.0079.0 %5.0518.87115.0477.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู3,028.021,361.0055.1 %5.0842.14183.9378.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู2,502.103,043.05-21.6 %0.0709.03702.500.9 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 17,317.596,160.0064.4 %5.01,034.39365.7564.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 220,899.173,703.0182.3 %5.01,087.84455.1658.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู10,385.232,369.1477.2 %5.0294.63237.5019.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู35,792.7925,860.0027.8 %5.0998.43380.0061.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง61,329.2012,072.0080.3 %5.0639.67427.5033.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู5,392.8613,499.00-150.3 %0.01,378.37171.0087.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 2,267.97912.0059.8 %5.0594.93223.1462.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู1,982.08196.0090.1 %5.0423.79196.1753.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู10,202.284,513.9955.8 %5.03,925.754,227.20-7.7 %0.0
รวม 356,215 206,917 41.91 % 39,599 17,671 55.38 %