สรุปผลประเมินจังหวัดขอนแก่น เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,564.301,696.4633.8 %5.02,089.560.95100.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 15,522.285,325.933.6 %1.51,280.05288.0577.5 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น2,926.62596.0079.6 %5.0576.46105.7981.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น18,499.7623,646.90-27.8 %0.0130.37157.54-20.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 5,120.684,852.005.2 %2.549.05140.91-187.3 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 94,634.7134,377.0063.7 %5.02,096.63704.3766.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น4,011.7213,085.01-226.2 %0.01,546.28404.6073.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น2,651.821,256.0052.6 %5.0361.3053.1185.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น17,899.1111,657.0034.9 %5.05,180.51703.1886.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 13,906.91657.0083.2 %5.0429.8199.0577.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 23,916.841,204.0069.3 %5.0314.47110.9964.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง3,556.22214.0094.0 %5.0168.1911.0393.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน3,766.7072.0098.1 %5.0167.6011.2093.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ3,613.84140.0096.1 %5.0295.980.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ3,583.08699.0080.5 %5.0490.4587.1382.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู3,519.62175.0095.0 %5.0421.2510.9097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง3,781.94440.0088.4 %5.0340.3945.5486.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์3,533.49236.0093.3 %5.0273.9245.5483.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน3,298.53248.0092.5 %5.0300.8476.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่3,790.40741.0080.5 %5.0371.8477.8179.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล3,792.06552.0085.4 %5.0460.3233.5192.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย3,530.33237.0093.3 %5.0350.4611.8796.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง3,567.56316.0091.1 %5.0411.2911.0597.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง3,547.12237.0093.3 %5.0330.6955.8783.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี3,283.00301.0090.8 %5.0333.7546.0986.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท3,205.82190.0094.1 %5.0259.5611.9995.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง3,225.68206.0093.6 %5.0255.4210.9895.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน3,251.86177.0094.6 %5.0402.569.6597.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด3,262.56197.0094.0 %5.0180.0644.2175.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น2,996.752,731.978.8 %4.01,070.88814.0424.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาน้ำพอง2,058.97384.9081.3 %5.0466.11168.4063.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,063.88563.0072.7 %5.0467.61151.0367.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,105.37379.0082.0 %5.0490.37150.1269.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,203.04627.0071.5 %5.0569.00173.2969.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น2,741.321,393.0049.2 %5.0709.57356.4249.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น3,695.411,690.0054.3 %5.01,451.201,098.2224.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 62,961.441.00100.0 %5.01,046.380.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น3,367.76781.0076.8 %5.01,370.45572.3058.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 631,743.3739,698.00-25.1 %0.015,155.094,185.1072.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 52,639.221,083.0059.0 %5.01,476.00158.2289.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น8,112.001,449.0082.1 %5.03,504.931,463.6258.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 43,834.471,701.4455.6 %5.02,428.93726.9070.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 516,454.3024,608.00-49.6 %0.02,861.021,347.7752.9 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น20,965.608,041.0061.6 %5.0972.54221.5077.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 3,869.123,377.5212.7 %5.02,755.12314.1788.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น1,504.923,501.47-132.7 %0.0524.27502.524.1 %2.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น5,447.633,107.6743.0 %5.02,344.95371.7584.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)3,648.322,937.9119.5 %5.01,318.0976.0094.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 42,912.65932.0068.0 %5.01,375.721,177.5614.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่ครบ158,423.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ554.64ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)8,969.517,144.0020.4 %5.03,657.052,951.6019.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)13,006.567,553.5241.9 %5.02,444.01142.5094.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น9,184.98909.0090.1 %5.01,051.860.9599.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)3,411.815,318.00-55.9 %0.01,590.63217.1686.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)9,780.831.00100.0 %5.04,644.870.95100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 411,710.441.00100.0 %5.04,087.820.95100.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น6,643.617,250.90-9.1 %0.03,192.034,462.40-39.8 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.16,762.3810,287.2138.6 %5.0323.0839.5887.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,254.51465.0062.9 %5.071.0043.7538.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น2,868.34941.0067.2 %5.0975.8062.8793.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น2,427.96549.0077.4 %5.0785.64230.0170.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น3,289.432,931.9910.9 %5.01,184.97453.0661.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น5,797.0824,148.34-316.6 %0.01,793.491,964.24-9.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น4,791.211.00100.0 %5.01,850.530.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น9,272.8311,421.00-23.2 %0.02,611.23128.6695.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น4,620.291.00100.0 %5.01,850.530.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น2,495.631.00100.0 %5.0804.650.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น2,952.341,768.0040.1 %5.01,051.86287.0072.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น3,459.84395.0088.6 %5.01,280.05465.0763.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น4,671.271,511.3467.6 %5.01,605.27611.9961.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น3,209.492,224.0030.7 %5.012,264.6857.8899.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น12,596.538,621.1031.6 %5.0779.75244.6968.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น13,789.318,508.0038.3 %5.0558.65137.7575.3 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 33,599.1614,605.8956.5 %5.01,012.34225.2477.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 412,111.758,880.0026.7 %5.03,222.021,542.0152.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,124.28869.0059.1 %5.0633.51162.8674.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น27,682.2411,789.0057.4 %5.01,657.18203.7287.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,851.821,392.0051.2 %5.0918.75154.7483.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 6,103.071.00100.0 %5.01,507.860.9599.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น3,289.801,468.0055.4 %5.01,013.8383.5691.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น3,637.492,461.0032.3 %5.01,741.84498.6471.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น3,335.612,950.5311.5 %5.01,184.97606.7948.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น25,858.842,593.2690.0 %5.0104,750.41237.7499.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 117,436.359,185.0047.3 %5.01,010.17470.2553.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 227,035.676,649.5875.4 %5.0719.60408.9443.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 312,656.456,220.4750.9 %5.01,358.06348.6574.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 429,180.336,068.6779.2 %5.01,683.90663.0260.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 569,495.698,882.1687.2 %5.01,629.30703.1956.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)25,718.404,956.8080.7 %5.03,358.96979.7270.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น4,992.069,808.00-96.5 %0.0409.14549.00-34.2 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น31,919.751.00100.0 %5.0365.42435.04-19.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น69,334.741.00100.0 %5.01,946.24316.7783.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบ30,081.10ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น18,961.1623,686.77-24.9 %0.01,091.552,703.06-147.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน47,890.3818,372.0061.6 %5.01,015.390.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น91,414.0624,216.0073.5 %5.01,175.832,848.71-142.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่39,704.9813,064.0067.1 %5.0942.20278.9470.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น6,807.3521,636.00-217.8 %0.02,570.60886.6565.5 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น16,773.448,826.7647.4 %5.03,438.431,729.9449.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น34,619.4726,480.0023.5 %5.01,880.14317.4083.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 72,365.98338.0085.7 %5.01,082.82134.8687.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น109,161.3444,327.8859.4 %5.02,152.11795.5363.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,008.433,637.00-20.9 %0.0994.81472.8352.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)4,327.426,927.00-60.1 %0.02,191.480.90100.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,052.25515.0074.9 %5.01,359.711.9099.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น2,468.95728.0070.5 %5.0804.65246.3069.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,294,975 596,207 53.96 % 263,510 48,914 81.44 %