สรุปผลประเมินจังหวัดอุดรธานี เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี1,902.451,200.0036.9 %5.0573.59147.8674.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี5,987.716,212.11-3.7 %0.056.16118.71-111.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี5,359.93701.1086.9 %5.065.3165.55-0.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี80,185.163,357.9995.8 %5.04,604.27199.2495.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 461,621.381,838.8697.0 %5.04,566.750.95100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี2,344.751,108.0052.7 %5.0801.7969.6491.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1012,308.694,976.8459.6 %5.03,867.90251.3193.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี16,137.6617,774.81-10.1 %0.04,966.29426.7591.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด2,779.2964.0097.7 %5.0275.5676.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง2,958.20286.0090.3 %5.0432.14114.0073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ2,975.94212.0092.9 %5.0343.8676.0077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ2,910.8689.0096.9 %5.0307.8838.0087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ2,856.19183.0093.6 %5.0442.01124.0071.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ2,986.26149.0095.0 %5.0283.7149.4982.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม3,085.62124.0096.0 %5.0279.743.8898.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ3,528.25138.0096.1 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง2,972.71119.0096.0 %5.0269.4076.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน3,207.15341.0089.4 %5.0305.6576.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี4,481.312,886.1935.6 %5.0590.940.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ2,840.11124.0095.6 %5.0251.0079.2368.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี582.38448.0023.1 %5.0308.120.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน2,878.5352.0098.2 %5.0266.0376.2371.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน4,202.60134.0096.8 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม2,484.22107.0095.7 %5.0480.2454.7788.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 44,041.485,597.76-38.5 %0.02,382.39974.8959.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี3,602.363,974.43-10.3 %0.0991.94374.6262.2 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี1,590.14849.0046.6 %5.0392.44155.9260.3 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี1,910.58595.0068.9 %5.0433.25246.6943.1 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ1,866.08476.0074.5 %5.0458.54161.7564.7 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ1,920.17477.0075.2 %5.0447.08195.0056.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี3,984.101,260.0068.4 %5.0751.37128.2782.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี3,243.591,899.0041.5 %5.01,239.15891.0528.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี2,823.56127.3195.5 %5.0934.89648.2530.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 511,640.5019,576.00-68.2 %0.07,434.532,968.7560.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี2,820.20509.0082.0 %5.0725.72557.1723.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี7,256.921,888.0074.0 %5.03,387.961,934.3842.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี1,767.192,099.00-18.8 %0.0584.77438.9024.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี5,398.793,561.0034.0 %5.01,695.54509.5469.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี4,338.896,684.00-54.0 %0.01,410.30104.6692.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 33,180.54936.3670.6 %5.01,760.201,529.0713.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี16,197.1312,321.0023.9 %5.02,665.35320.3688.0 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี165,857.02277,990.81-67.6 %0.01,349.20961.4028.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี2,434.45992.0059.3 %5.0915.88356.9961.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)5,458.272,301.1257.8 %5.01,192.95615.4448.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)8,339.337,531.589.7 %4.54,027.821,540.6061.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 37,237.174,159.0042.5 %5.03,594.073,920.30-9.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี2,402.011,032.0057.0 %5.086.24112.25-30.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี3,042.99796.0073.8 %5.01,144.0738.3096.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี2,416.47487.0079.8 %5.0896.87229.8874.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี3,655.863,196.1712.6 %5.0956.98664.2530.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี5,556.76107,355.23-1,832.0 %0.01,885.692,312.35-22.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี4,453.517,449.00-67.3 %0.01,695.541,158.0531.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี2,896.68978.0066.2 %5.0723.08194.7573.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี7,513.176,737.2310.3 %5.02,247.00197.7691.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี8,496.711,246.0085.3 %5.0801.78552.7331.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี3,248.492,310.4428.9 %5.01,220.13505.8858.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี5,077.224,260.0016.1 %5.01,885.69542.8871.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี3,617.311,352.5062.6 %5.01,372.26351.3674.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี5,254.673,102.5041.0 %5.01,144.07147.2787.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี10,882.777,821.0028.1 %5.0569.83364.3336.1 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 70,667.5733,804.3352.2 %5.01,754.12378.9278.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี2,047.76790.0061.4 %5.0649.6569.2589.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี3,516.781.00100.0 %5.01,220.140.9599.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี12,053.187,384.9938.7 %5.01,651.92293.5582.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี2,600.482,760.00-6.1 %0.0419.26202.0351.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี7,931.269,564.00-20.6 %0.02,670.36512.4280.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี6,132.24808.0086.8 %5.02,532.24747.7970.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี5,298.6323,723.00-347.7 %0.01,352.68544.3559.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี4,753.834,622.952.8 %1.02,646.64858.0467.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 124,682.825,689.0577.0 %5.01,395.78587.3657.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 227,661.656,929.4874.9 %5.01,482.47583.5860.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 328,217.218,846.7068.6 %5.01,381.32443.2967.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 447,943.224,676.8090.2 %5.01,528.28152.0190.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี6,357.902,760.4956.6 %5.0343.85239.5930.3 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี9,670.521,551.0084.0 %5.0463.83460.210.8 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี65,621.0793,611.00-42.7 %0.01,821.18278.4884.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี22,031.1021,982.000.2 %0.51,079.50222.4379.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี129,350.4526,779.9479.3 %5.01,227.431,197.042.5 %1.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี15,814.873,327.2079.0 %5.0845.99430.0049.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี50,282.9022,488.0055.3 %5.0988.06769.3322.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี24,876.4616,803.0032.5 %5.01,003.30301.1570.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี32,224.1017,015.7947.2 %5.01,012.38268.2573.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ55,823.659,239.6383.4 %5.01,017.80119.5788.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน75,329.3821,752.0071.1 %5.01,042.82316.9769.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี18,521.5115,668.6515.4 %5.02,790.353,658.37-31.1 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี6,719.274,942.5026.4 %5.02,616.0057.9897.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี51,420.4243,015.0016.3 %5.01,503.60220.6385.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,142.54522.2475.6 %5.01,285.36569.7055.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 3,657.781,517.0058.5 %5.01,131.03439.7661.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)3,815.084,248.00-11.3 %0.01,801.58437.8875.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี2,407.021,010.0058.0 %5.01,324.32336.9274.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 47,651.093,358.6256.1 %5.02,579.141,392.4746.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี755.10106.0086.0 %5.0399.80288.1627.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ3,087.34ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,610.92ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,396,979 967,852 30.72 % 127,867 46,496 63.64 %