สรุปผลประเมินจังหวัดนนทบุรี เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,066.59816.0073.4 %5.0310.6160.8380.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,179.291,804.0043.3 %5.0576.8390.1984.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,003.881,285.0057.2 %5.0443.720.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 417,753.5621,823.40-22.9 %0.04,832.61443.4090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 127,396.5123,702.0013.5 %5.02,752.67451.2583.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 213,256.7320,770.00-56.7 %0.02,746.65370.5086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 15,390.411,955.0063.7 %5.0314.3540.8687.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 26,641.181,792.0073.0 %5.0367.6576.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 15,317.312,610.0050.9 %5.0309.22114.0063.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 28,110.172,024.0075.0 %5.0318.8976.0076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย3,418.13611.0082.1 %5.0179.1195.0047.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง5,731.762,370.0058.7 %5.0319.7247.5085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่4,796.761,772.0063.1 %5.0258.7057.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย3,687.99804.0078.2 %5.0259.7695.0063.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 16,020.2611,000.00-82.7 %0.01,432.551,272.1011.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,655.402,836.00-6.8 %0.01,072.92760.0029.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี3,855.221,308.0066.1 %5.0862.10228.0073.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี2,683.00847.0068.4 %5.0367.6528.2692.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,495.33903.0063.8 %5.0355.73216.0239.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี3,684.441,359.0063.1 %5.0694.78314.0254.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี3,762.292,181.0042.0 %5.0783.0741.5094.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,055.601,208.0070.2 %5.0957.15427.5055.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี12,571.1817,241.00-37.1 %0.01,679.79114.0093.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,221.561,245.0061.4 %5.0512.6084.8183.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี4,067.427,070.00-73.8 %0.01,126.47394.2565.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี4,171.43807.0080.7 %5.01,009.740.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี2,594.47560.0078.4 %5.0329.6275.8977.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี3,772.543,601.004.5 %2.0709.94185.2273.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี13,229.4819,651.00-48.5 %0.02,668.621,400.3547.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี4,544.382,843.0037.4 %5.0805.05591.3126.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี3,951.582,134.0046.0 %5.0576.8686.9884.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี6,003.3914,897.00-148.1 %0.01,337.47113.1591.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี10,734.301,596.0085.1 %5.0533.0053.6689.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,220.861,963.0039.1 %5.0501.46180.2664.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,321.742,044.0061.6 %5.0652.8955.1091.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี5,608.122,441.0056.5 %5.01,162.34250.3778.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี5,919.849,980.00-68.6 %0.01,432.5567.0795.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี9,784.746,000.0038.7 %5.0963.4383.1391.4 %5.0
รจก.บางขวาง 163,390.44186,379.00-14.1 %0.01,966.26232.9488.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี49,261.3441,608.0015.5 %5.0793.61260.2967.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,467.37551.0077.7 %5.0272.571.0099.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,168.711,464.0064.9 %5.0919.12152.3283.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,244.881,474.0054.6 %5.0500.77159.9668.1 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี10,401.6610,566.00-1.6 %0.01,926.97142.5092.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี4,171.901,799.0056.9 %5.0519.82382.7526.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,223.743,238.0023.3 %5.0525.06241.0554.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 128,566.9510,349.0063.8 %5.0355.45245.1331.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 213,859.128,606.0037.9 %5.0615.99170.0472.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี20,236.8910,241.0049.4 %5.0668.28350.5947.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,022.602,624.0034.8 %5.0371.47139.2262.5 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี6,164.527,326.00-18.8 %0.0178.01118.7533.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี55,790.8912,675.0077.3 %5.0453.63242.0746.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี13,650.6516,982.00-24.4 %0.02,347.66529.5677.4 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ220,912.73104,000.0052.9 %5.0354.97273.4123.0 %5.0
สถาบันทันตกรรม119,584.6165,000.0045.6 %5.0200.41132.7333.8 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก671,992.63482,000.0028.3 %5.011,759.98665.1594.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,328.992,041.0038.7 %5.0656.77240.2563.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,428.98536.9577.9 %5.0253.56150.3840.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี101,969.8524,465.2476.0 %5.051,171.016,452.2587.4 %5.0
รวม 1,742,518 1,193,779 31.49 % 113,330 20,325 82.07 %