สรุปผลประเมินจังหวัดเลย เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย1,950.09519.0073.4 %5.0608.39241.8160.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย16,327.2722,353.66-36.9 %0.066.90117.50-75.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย7,626.878,634.00-13.2 %0.066.5771.39-7.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย3,656.063,549.502.9 %1.0104.0037.0064.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย2,197.22947.0056.9 %5.0741.50229.2169.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย2,319.27870.0062.5 %5.0377.3359.0484.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย15,665.827,732.0050.6 %5.03,061.46477.8584.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่3,259.78240.0092.6 %5.0300.0166.5077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน3,495.05149.0095.7 %5.0320.0457.0082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม2,860.14204.0092.9 %5.0416.8057.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ2,804.73461.0083.6 %5.0321.2266.5079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย2,770.28155.0094.4 %5.0453.6895.0079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว595.574.0099.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง3,288.27542.0083.5 %5.0396.690.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ2,881.59319.0088.9 %5.0234.4942.7581.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว905.4714.0098.5 %5.0410.1428.5093.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง2,759.77192.0093.0 %5.0372.3947.5087.2 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่8,628.214,928.3042.9 %5.01,593.27409.0174.3 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน4,370.473,412.8021.9 %5.0816.00164.2279.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย3,725.903,735.20-0.2 %0.01,445.101,094.1224.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย1,972.97488.0075.3 %5.0608.4087.6885.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย2,821.731,115.0060.5 %5.01,083.801,140.11-5.2 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย2,373.77496.0079.1 %5.0798.55191.0376.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย2,017.25226.7088.8 %5.01,586.3898.4293.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย3,166.201,367.0056.8 %5.0950.69634.4433.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย1,554.50312.2479.9 %5.0562.52296.8847.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย3,931.041,680.2457.3 %5.01,673.29276.5483.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย3,088.461,578.0048.9 %5.01,197.8956.8395.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย7,266.275,044.3430.6 %5.01,426.07161.1088.7 %5.0
ท่าอากาศยานเลย32,016.8224,394.8923.8 %5.0576.07450.5821.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย2,795.45677.4075.8 %5.0988.7184.5091.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย1,934.98675.0065.1 %5.081.27123.78-52.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,929.89178.1490.8 %5.081.271,520.00-1,770.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย2,431.87510.0079.0 %5.0874.1555.9393.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,185.43345.0084.2 %5.0741.50267.6163.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย2,660.041,373.1248.4 %5.0931.66356.9961.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย4,092.471,260.0069.2 %5.01,730.333,348.42-93.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย2,941.281,025.0065.2 %5.01,102.791,134.86-2.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย2,687.50803.0070.1 %5.01,007.73228.2677.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย10,184.694,574.7055.1 %5.01,502.1555.5096.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย8,549.861,029.0088.0 %5.0969.69441.5554.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย2,726.691,213.2555.5 %5.01,007.72161.2784.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย3,646.191,675.0054.1 %5.01,273.95292.0877.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย3,541.591,383.6360.9 %5.01,273.98340.9973.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย2,135.882,788.94-30.6 %0.0779.542.5699.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย8,437.731,684.0080.0 %5.0893.63380.0057.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย25,942.4716,200.5937.6 %5.0962.33286.3270.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย1,707.86233.8086.3 %5.0589.37187.9168.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย2,517.29760.0069.8 %5.0874.60560.9835.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย599.13344.0042.6 %5.0703.47178.3874.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)3,076.782,943.214.3 %2.0931.67372.7060.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย3,521.391,749.0050.3 %5.01,350.02369.1072.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย5,538.491,092.1380.3 %5.01,958.53278.3385.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)3,976.843,892.322.1 %1.01,579.92572.7363.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 113,667.006,206.6254.6 %5.02,636.08258.1190.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 28,831.435,448.8438.3 %5.01,525.66761.9050.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 312,598.764,712.4062.6 %5.01,623.00633.8560.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย22,585.992,104.9290.7 %5.0329.28148.7254.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย57,757.9131,595.0045.3 %5.01,657.2964.4996.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย68,178.6617,939.9173.7 %5.0964.75307.3468.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายไม่ครบ10,046.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ373.92ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงไม่ครบ8,122.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ74.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย10,086.158,932.0011.4 %5.02,331.872,938.37-26.0 %0.0
โรงพยาบาลเลย325,645.91270,966.0016.8 %5.03,647.1910,043.76-175.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 2,713.331,953.5428.0 %5.01,007.73322.0868.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,019.66616.0069.5 %5.0646.41161.8675.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 21,969.954,883.2577.8 %5.04,190.134,060.243.1 %1.5
รวม 808,113 499,433 38.20 % 67,319 38,058 43.47 %