สรุปผลประเมินจังหวัดหนองคาย เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย4,328.60650.0085.0 %5.0509.00100.2380.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย19,185.7323,746.48-23.8 %0.085.0698.16-15.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย2,494.581,329.2146.7 %5.0572.6174.1087.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย2,367.57658.0072.2 %5.0572.610.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย14,455.294,184.3271.1 %5.02,600.76515.1980.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ3,747.54211.0094.4 %5.0306.4475.5775.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่3,477.50337.0090.3 %5.0343.4582.5476.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม3,314.36150.0095.5 %5.0430.6874.6982.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย3,702.55225.0093.9 %5.0303.6273.8775.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่3,344.74255.0092.4 %5.0355.0874.2279.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี3,298.1639.0098.8 %5.0442.2078.4282.3 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 25,107.244,168.6418.4 %5.02,545.94153.0094.0 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย43,815.1537,742.4913.9 %5.02,553.03565.5977.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย4,229.454,635.95-9.6 %0.01,276.21968.0624.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย2,990.601,087.8863.6 %5.0435.49133.2469.4 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย1,791.531,506.0015.9 %5.0900.80598.5033.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย2,467.80487.0080.3 %5.0718.23487.2932.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย4,128.93411.0090.0 %5.0454.80114.7974.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย3,993.621,474.9263.1 %5.0794.252,018.47-154.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย3,504.601,206.0065.6 %5.01,061.89384.7563.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย2,990.861,590.1946.8 %5.0895.8840.9595.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย3,590.021,910.6646.8 %5.0796.1945.6194.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย3,479.166,003.07-72.5 %0.01,079.48240.7577.7 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย2,479.95472.0081.0 %5.0623.09270.9256.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย18,566.16320.0098.3 %5.0226.0765.5571.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย2,690.63579.0078.5 %5.0737.15127.8282.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย3,151.42636.0079.8 %5.0528.01250.4852.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย3,478.922,650.3623.8 %5.01,079.48308.6371.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย3,341.6639,468.54-1,081.1 %0.0451.95876.33-93.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย4,468.322,200.8450.7 %5.01,174.56516.8056.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย4,257.9710,444.00-145.3 %0.01,326.69351.7173.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย4,019.783,185.2920.8 %5.01,079.4855.3694.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย3,083.711,084.0064.8 %5.0451.95376.8916.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย2,889.092,244.0022.3 %5.0794.24754.605.0 %2.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย4,167.73779.8681.3 %5.0775.22158.6479.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย4,895.331,144.3576.6 %5.0851.29375.2755.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย3,478.921,325.4061.9 %5.01,079.480.9599.9 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย8,664.391,286.0085.2 %5.0629.66143.2077.3 %5.0
รจจ.หนองคาย 46,333.1020,048.3756.7 %5.0708.00260.2863.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,030.32521.0074.3 %5.0394.8996.6675.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย3,973.262,189.7444.9 %5.01,279.80623.3151.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย2,228.96522.0076.6 %5.0489.98128.6673.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย3,959.482,502.7736.8 %5.0990.97423.4557.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย3,590.29800.0077.7 %5.0604.0838.0093.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย2,231.82800.0064.2 %5.0451.9538.0091.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 125,991.216,107.0576.5 %5.01,441.78541.4862.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 234,553.018,080.0076.6 %5.01,497.36476.2068.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย(จังหวัดหนองคาย)6,546.014,451.2832.0 %5.01,381.43408.2170.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย3,463.971,901.2845.1 %5.0278.23153.1645.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย63,204.2734,485.0045.4 %5.01,263.43673.9746.7 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย15,509.61800.0094.8 %5.0618.2738.0093.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย52,673.8969,869.15-32.6 %0.0607.06338.0744.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย9,018.649,576.56-6.2 %0.01,658.52942.1143.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 2,448.241,045.0057.3 %5.0604.08247.0159.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย2,202.60567.0074.3 %5.0413.92168.1759.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย27,138.9411,405.2658.0 %5.03,547.3176.0097.9 %5.0
รวม 526,537 337,500 35.90 % 50,073 17,303 65.44 %