สรุปผลประเมินจังหวัดมหาสารคาม เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,076.14448.0078.4 %5.0467.00137.0870.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม23,149.5714,458.3037.5 %5.0176.2885.2151.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม2,961.741,937.4934.6 %5.0795.49161.7879.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม2,495.63589.0076.4 %5.0676.1754.9791.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม13,665.678,903.0034.9 %5.03,148.23489.7684.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม3,606.04644.0082.1 %5.0324.0918.7394.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,103.20218.0093.0 %5.0267.3338.7885.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน2,971.96572.0080.8 %5.0316.3853.8683.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม3,371.57227.0093.3 %5.0277.8288.9168.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก2,989.95205.0093.1 %5.0297.8811.7396.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน2,862.25111.0096.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย2,965.9936.0098.8 %5.0229.1846.6779.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย3,190.54110.0096.6 %5.0405.41104.9674.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย3,270.15275.0091.6 %5.0321.1540.6487.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,153.04197.0093.8 %5.0158.8215.0190.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช3,144.1967.0097.9 %5.0289.4014.2995.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง2,895.79132.0095.4 %5.0188.6813.9492.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม2,764.182,864.67-3.6 %0.0828.30376.6154.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือไม่ครบ1,187.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม3,052.30666.0078.2 %5.0961.42130.6586.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม2,397.54874.0063.5 %5.0638.12185.2771.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม2,343.81435.0081.4 %5.0619.12321.1648.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม6,095.971,153.6981.1 %5.02,653.83980.4763.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม1,751.591,985.63-13.4 %0.0490.85433.9111.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม4,030.06816.4479.7 %5.01,474.84742.0249.7 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม3,035.471,140.0062.4 %5.0934.49135.8585.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม5,703.118,228.40-44.3 %0.01,436.97224.7184.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม2,776.131,342.1251.7 %5.0828.30355.6557.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,369.13174.0087.3 %5.058.1782.50-41.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม2,578.99566.0078.1 %5.0616.0937.9493.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม3,694.26454.0087.7 %5.01,227.63167.2086.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม2,970.371,879.2836.7 %5.0885.35245.8872.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม4,769.8419,806.01-315.2 %0.01,777.081,144.5435.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม6,536.763,438.0047.4 %5.02,009.88548.4972.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม2,655.081,430.0046.1 %5.0555.10148.2173.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม6,424.465,498.0314.4 %5.02,157.50131.4893.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม8,742.21645.0092.6 %5.0450.76166.8863.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม3,185.971,829.0042.6 %5.0851.21410.9051.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม3,547.262,975.0016.1 %5.0866.3398.3888.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม4,762.95831.0082.6 %5.01,322.69106.8291.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม5,283.373,823.4727.6 %5.0980.6634.5596.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม8,843.36799.0091.0 %5.0714.20323.2454.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 34,522.0540,708.00-17.9 %0.0904.35913.24-1.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,009.36988.0067.2 %5.0600.11264.2156.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม3,157.711,973.0037.5 %5.0559.38406.8327.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,334.591,136.0051.3 %5.0600.11222.0263.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม5,613.134,398.0021.6 %5.01,094.50346.5368.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม4,229.631,161.0072.6 %5.01,417.79569.7759.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม2,997.235,064.35-69.0 %0.0866.31305.1064.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม11,907.225,173.6056.6 %5.01,804.22188.0389.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 122,654.726,281.1672.3 %5.01,345.66285.3678.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 211,369.217,593.6033.2 %5.018,702.76281.6098.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 313,122.825,392.1358.9 %5.01,064.31440.8458.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม8,462.143,279.5161.2 %5.0406.7538.4790.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม64,011.5133,598.0047.5 %5.01,545.651,190.2823.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม81,647.94170.3499.8 %5.0837.95173.7579.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม26,402.4426,886.00-1.8 %0.0910.651,281.55-40.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม22,111.0616,329.1026.1 %5.0803.971,826.93-127.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย46,299.7313,056.0071.8 %5.0806.90182.8577.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม57,287.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0738.30552.9025.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม12,994.6014,011.00-7.8 %0.01,818.251,706.036.2 %3.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 2,454.91922.0062.4 %5.0714.21265.0562.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม2,202.03496.0077.5 %5.0581.09224.9961.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม32,657.516,749.2779.3 %5.06,049.673,238.9046.5 %5.0
รวม 595,349 288,150 51.60 % 77,851 23,815 69.41 %