สรุปผลประเมินจังหวัดร้อยเอ็ด เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0505.84111.2078.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด10,990.674,660.9057.6 %5.0145.92127.2512.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด879.782,079.00-136.3 %0.0471.26262.3144.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด2,365.291,089.0054.0 %5.0433.2383.6080.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด19,618.393,312.3783.1 %5.03,222.91769.1176.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี1,050.541.0099.9 %5.0128.070.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด3,687.751,139.0069.1 %5.0250.480.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย3,377.10181.0094.6 %5.0331.3038.4088.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน3,100.04215.0093.1 %5.0234.9655.5876.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร2,902.07132.0095.5 %5.0203.4218.5590.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี2,903.03106.0096.3 %5.0123.8125.2479.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์3,352.52285.0091.5 %5.0346.0174.3678.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร376.85135.0064.2 %5.0349.7324.0493.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย2,798.65142.0094.9 %5.0220.1957.6373.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,503.0536.0097.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง3,128.50327.0089.5 %5.0235.3436.9484.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง2,835.33100.0096.5 %5.0161.0418.5288.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ3,495.51225.0093.6 %5.0185.6626.5085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ3,740.67226.0094.0 %5.0231.2855.6076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ3,004.72198.0093.4 %5.0290.8737.0087.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก2,931.4973.0097.5 %5.0265.6254.3379.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ3,468.01185.0094.7 %5.0230.1425.5488.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด3,588.923,083.4614.1 %5.01,036.06579.5044.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด580.493,083.46-431.2 %0.0250.48579.50-131.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,244.481,032.0054.0 %5.0301.58247.0018.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,040.141,281.8037.2 %5.0524.39313.5040.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,099.75448.0078.7 %5.0517.16161.5068.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด1,754.37915.0047.8 %5.0899.03607.5832.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด2,582.70541.0079.1 %5.0788.86199.7974.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด3,532.24545.0084.6 %5.0807.87128.0584.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด5,805.671,544.0073.4 %5.02,092.17678.3067.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด1,887.492,346.07-24.3 %0.0617.59553.8610.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด4,699.642,192.0053.4 %5.01,062.1142.2696.0 %5.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด3,418.602,124.0037.9 %5.01,058.0162.7094.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)13,982.5210,839.3222.5 %5.01,781.35486.3372.7 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด54,228.2411,185.6079.4 %5.0286.57776.70-171.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด2,967.761,185.0060.1 %5.0990.50276.4472.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,368.60402.0070.6 %5.043.4022.6147.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,247.05633.0049.2 %5.063.6458.568.0 %4.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด3,136.68424.0086.5 %5.01,093.1268.6393.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด2,364.38335.0085.8 %5.0700.41568.0418.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด2,844.691,267.0055.5 %5.0845.90415.3350.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด5,697.3832,435.14-469.3 %0.02,852.401,721.0139.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด4,163.271,560.0062.5 %5.01,226.230.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด7,450.621,161.0084.4 %5.03,165.85947.9770.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด4,715.778,915.30-89.1 %0.01,128.2276.8493.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด9,110.19642.5092.9 %5.01,055.08513.0051.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด3,258.923,396.00-4.2 %0.01,093.12591.8945.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด3,120.771,589.0049.1 %5.0818.16175.6778.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด3,745.18999.4473.3 %5.01,283.24733.5242.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด2,992.093,560.00-19.0 %0.0648.5372.9588.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด10,115.797,931.0121.6 %5.0489.65162.4566.8 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 50,834.0231,473.3238.1 %5.01,163.440.9599.9 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,165.712,279.00-5.2 %0.0386.58220.9042.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด484.53559.00-15.4 %0.0238.96254.38-6.5 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด2,586.341,087.8357.9 %5.0788.86593.0524.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,336.391,401.0058.0 %5.0693.78172.2575.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด3,833.474,017.27-4.8 %0.01,167.46603.0048.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด3,527.581,219.0065.4 %5.01,188.20520.1156.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด8,038.465,285.4834.2 %5.0919.60207.5477.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)43,515.565,278.5087.9 %5.02,272.66339.2885.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 128,103.399,480.0066.3 %5.01,131.68509.3355.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 215,921.9412,192.0023.4 %5.01,170.73328.0772.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 316,631.405,468.5767.1 %5.0941.08340.6263.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด1,917.593,566.94-86.0 %0.0291.740.9599.7 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด5,146.279,394.69-82.6 %0.0430.54205.6152.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด112,163.1752,954.0052.8 %5.01,567.26156.7990.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด108,901.5619,352.0082.2 %5.0876.94297.9066.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด32,265.341.00100.0 %5.01,133.800.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย18,241.627,260.0060.2 %5.0905.30707.8021.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร15,193.2394.0099.4 %5.0808.56921.09-13.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง149,959.2021,952.0085.4 %5.0916.67731.8120.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด57,672.972,589.3595.5 %5.0760.18683.7810.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด7,237.0113,392.00-85.0 %0.02,007.201,096.6145.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 2,719.33599.0078.0 %5.0750.82240.5468.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด2,557.49634.0075.2 %5.0655.74204.2568.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด37,245.032,000.0094.6 %5.08,371.095,000.0040.3 %5.0
รวม 982,453 335,973 65.80 % 69,627 28,064 59.69 %