สรุปผลประเมินจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,040.17320.0084.3 %5.0551.5664.4288.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0372.7429.3192.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์2,984.242,161.0027.6 %5.0890.42221.5975.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์2,666.2425.0099.1 %5.0719.3038.4294.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์9,820.368,132.8017.2 %5.02,468.841,073.2256.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์3,836.81652.0083.0 %5.0293.8446.0984.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ3,062.60407.0086.7 %5.0323.2976.3276.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด3,632.95315.0091.3 %5.0225.5775.2266.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย3,180.63330.0089.6 %5.0200.6975.5062.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์2,968.03173.0094.2 %5.0387.3874.5580.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี2,972.33307.0089.7 %5.0406.5374.9381.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง3,675.6224.0099.3 %5.0421.1176.1981.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก2,844.61246.0091.4 %5.0318.2482.6574.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง3,388.62245.0092.8 %5.0377.0019.9594.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,220.66216.0093.3 %5.0147.4219.0087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง3,057.54354.0088.4 %5.0293.6885.9070.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์5,374.403,040.7243.4 %5.01,384.861,042.1924.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,407.921,790.0047.5 %5.01,061.56525.9250.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,738.441,133.6758.6 %5.0833.47576.6630.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,497.23411.0083.5 %5.0624.19264.1357.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์4,108.491,600.0061.1 %5.01,289.851,634.61-26.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,435.252,992.68-108.5 %0.0455.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์4,074.099,984.10-145.1 %0.01,498.93409.4372.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์3,582.211,645.0054.1 %5.01,240.57330.9073.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์3,965.776,046.52-52.5 %0.01,289.85157.6287.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์2,861.12884.7269.1 %5.0871.40369.8357.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,249.76206.0083.5 %5.061.360.9598.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์2,971.30604.0079.7 %5.0596.02113.1881.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,252.09669.0070.3 %5.0605.2084.3886.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์2,857.981,864.0034.8 %5.0890.44178.9979.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,218.7732,381.01-1,359.4 %0.01,344.961,186.1111.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์3,638.642,410.0033.8 %5.01,251.74218.6982.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์2,900.481,376.0052.6 %5.0890.42717.4319.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,899.726,905.40-40.9 %0.01,403.95116.2491.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์2,784.581,746.8037.3 %5.0852.46231.1272.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์2,771.241,798.5035.1 %5.0871.43536.4838.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์3,899.77270.7893.1 %5.01,365.84274.7179.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์4,173.811,130.0072.9 %5.01,048.44318.1369.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์2,590.662,308.0010.9 %5.0418.350.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์25,774.201,603.0093.8 %5.0844.61254.1369.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 78,382.4238,592.7050.8 %5.01,257.11705.7843.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,494.75831.0066.7 %5.0491.0872.0085.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์4,541.671,575.2965.3 %5.0776.42394.2549.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,287.72490.5078.6 %5.0624.22101.4383.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์4,778.712,934.5438.6 %5.01,350.24366.7272.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์3,454.571,258.0063.6 %5.01,213.72407.2666.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์7,094.623,855.7145.7 %5.01,765.18265.0585.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์56,338.034,044.3092.8 %5.02,058.64876.3957.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 130,914.126,007.8080.6 %5.02,075.37334.0483.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 222,653.224,106.0081.9 %5.0987.8937.1596.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 340,321.524,593.0688.6 %5.01,312.68496.4462.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์9,719.444,568.4453.0 %5.0429.32294.5031.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง20,479.199,184.0055.2 %5.01,048.961,425.00-35.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์24,989.8216,250.0035.0 %5.0898.96502.1444.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง28,449.1111,485.1559.6 %5.0880.40572.5035.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี38,118.9010,804.0071.7 %5.0823.16570.0030.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์13,587.6914,018.36-3.2 %0.01,992.852,060.68-3.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 2,616.321,212.0053.7 %5.0776.34352.6954.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,201.451,092.0050.4 %5.0567.15357.4537.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์37,696.566,799.2882.0 %5.06,698.634,936.1526.3 %5.0
รวม 583,499 242,411 58.46 % 58,966 26,804 54.54 %