สรุปผลประเมินจังหวัดสกลนคร เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร1,893.43343.0081.9 %5.0569.750.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร12,468.325,555.0055.4 %5.0191.5789.7653.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร2,320.09798.0065.6 %5.0797.94163.3979.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร2,366.33360.0084.8 %5.0504.050.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร10,670.227,548.0029.3 %5.02,452.33489.9280.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน2,896.81105.0096.4 %5.0251.3985.2466.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า3,708.95224.0094.0 %5.0401.0816.0296.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร3,584.84592.0083.5 %5.0301.2274.9175.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน2,893.62503.0082.6 %5.0473.22141.2270.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน2,789.42119.0095.7 %5.0317.1235.8188.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม3,211.91225.0093.0 %5.0280.6784.2570.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ4,106.60194.0095.3 %5.0153.1518.5887.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส2,650.48260.0090.2 %5.0414.6074.4882.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้วไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.053.0419.2263.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์2,036.45141.0093.1 %5.0367.1815.3095.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์2,674.23210.0092.1 %5.0191.2269.5563.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ2,948.33115.0096.1 %5.0280.1580.7971.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง2,672.5073.0097.3 %5.0420.0687.8279.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว2,877.77169.0094.1 %5.0417.2764.9184.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย2,986.94247.0091.7 %5.0319.2773.8276.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย3,034.76148.0095.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร2,349.952,306.831.8 %0.5797.92974.66-22.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร3,314.361,110.0066.5 %5.01,349.40634.5753.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร2,341.67725.0069.0 %5.0816.96184.1977.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร2,206.32397.0082.0 %5.0487.81512.83-5.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร2,325.481,303.0044.0 %5.0873.99368.3957.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร2,365.852,840.00-20.0 %0.0556.17304.0045.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร3,768.712,301.0038.9 %5.01,596.641,006.5737.0 %5.0
ส.ป.ก. สกลนคร3,206.931,553.8751.5 %5.01,292.36111.2991.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร4,929.435,187.33-5.2 %0.0986.12402.1359.2 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร36,047.5736,378.00-0.9 %0.0565.4276.5086.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)7,040.2311,257.00-59.9 %0.03,587.744,180.80-16.5 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร6,034.081,850.0069.3 %5.0912.04253.6572.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร2,714.675,026.50-85.2 %0.076.170.9598.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,138.04328.0071.2 %5.067.480.9098.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร2,679.10473.0082.3 %5.0765.8235.8195.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร2,366.33381.0083.9 %5.0504.05123.5075.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร2,440.971,199.0050.9 %5.0874.00309.2264.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร5,084.072,499.0050.8 %5.01,597.59842.5047.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร3,967.183,195.0019.5 %5.01,383.861,166.5915.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร2,800.09621.0077.8 %5.0636.44278.3156.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร3,629.965,248.00-44.6 %0.01,026.8688.6991.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร11,222.409,491.8915.4 %5.02,806.202,168.4522.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร8,116.191,477.0081.8 %5.0797.92357.5355.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร2,695.641,861.5430.9 %5.0969.08304.3868.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร2,859.262,378.0016.8 %5.01,083.06158.6885.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร4,133.081,384.7566.5 %5.01,311.35327.0975.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร3,033.142,164.7028.6 %5.0556.8066.8688.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร8,748.983,069.7964.9 %5.0969.08340.1464.9 %5.0
รจจ.สกลนคร 59,769.9093,849.00-57.0 %0.01,289.171,251.812.9 %1.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,094.91545.0074.0 %5.0569.75252.7955.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร3,785.571,234.8167.4 %5.0912.02509.5044.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร7,773.50740.0090.5 %5.0702.86118.0783.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร4,704.622,223.4052.7 %5.01,004.86174.4382.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร3,941.651,875.4752.4 %5.01,273.34427.8666.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร3,585.703,467.293.3 %1.51,108.44230.8579.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2336,462.302,700.0092.6 %5.02,405.222,109.0012.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 120,972.496,348.0069.7 %5.01,540.29517.5866.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 218,735.008,034.6457.1 %5.02,623.69740.2171.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 398,852.467,468.2192.4 %5.02,618.04390.7385.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร3,381.012,644.8321.8 %5.0412.21245.3540.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร76,455.7544,620.0041.6 %5.02,037.78839.0958.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร42,913.4610,635.0075.2 %5.0803.031,580.72-96.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม12,342.128,768.0029.0 %5.0879.232,011.83-128.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน106,965.9626,342.0075.4 %5.01,165.011,774.35-52.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร7,242.5921,692.54-199.5 %0.02,162.891,000.0053.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 2,511.451,175.0053.2 %5.0912.04512.8443.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร2,359.77356.0084.9 %5.0702.86262.3262.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร33,286.865,480.2983.5 %5.05,823.695,014.2413.9 %5.0
รวม 766,489 376,136 50.93 % 69,351 37,230 46.32 %