สรุปผลประเมินจังหวัดนครพนม เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม1,915.23440.0077.0 %5.0454.540.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม249,839.1915,922.0093.6 %5.02,261.93148.3193.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม2,213.401,279.0042.2 %5.0306.2550.5383.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม2,718.441,248.0054.1 %5.0720.33113.1884.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม7,678.082,678.7265.1 %5.02,013.41482.1576.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน4,988.09174.0096.5 %5.0219.3684.6961.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม3,143.36263.0091.6 %5.0285.1297.6765.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก3,218.00115.0096.4 %5.0514.8782.0884.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า3,048.85148.0095.1 %5.0294.685.3898.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก3,083.77144.0095.3 %5.0300.640.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง3,139.41353.0088.8 %5.0399.13118.6670.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร3,119.02192.0093.8 %5.0251.4659.9476.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม3,154.23174.0094.5 %5.0351.7492.6373.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์3,074.11177.0094.2 %5.0261.420.01100.0 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม7,505.9318,033.00-140.3 %0.02,013.82251.1187.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 3,063.343,075.00-0.4 %0.01,024.58713.7330.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม1,954.851,127.5042.3 %5.0344.58145.3557.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม1,968.90856.5056.5 %5.0506.19133.0073.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,004.681.00100.0 %5.0397.02152.0061.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม3,028.34757.0075.0 %5.01,043.59617.8040.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม4,457.81627.0085.9 %5.0648.88129.2080.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม3,861.95543.0085.9 %5.0323.74104.5067.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม5,624.141,036.6681.6 %5.02,051.45790.1161.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม2,059.111,198.0041.8 %5.0557.79411.6326.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม4,012.452,248.3044.0 %5.01,537.99809.2847.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม4,336.33900.0079.2 %5.0812.0855.5693.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม4,024.208,024.03-99.4 %0.0973.88490.7349.6 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม48,176.9968,881.76-43.0 %0.0190.90174.678.5 %4.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม2,606.49522.0080.0 %5.0777.37373.0452.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)864.5687.0089.9 %5.049.9355.85-11.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม1,928.95355.0081.6 %5.062.9738.8138.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม2,413.42525.0078.2 %5.0782.0036.4795.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม2,692.25481.0082.1 %5.0644.26176.1972.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม3,206.501,589.0050.4 %5.0815.41413.2549.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม4,246.1420,101.59-373.4 %0.01,214.741,055.0213.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม3,230.102,179.0032.5 %5.01,157.68220.9280.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม3,040.461,887.0037.9 %5.0674.65275.5059.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม10,864.933,738.3065.6 %5.01,975.3871.6796.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม8,383.901,195.0085.7 %5.0625.25349.1344.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม2,818.674,850.03-72.1 %0.0834.39342.3459.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม3,622.851,672.0053.8 %5.0861.86669.7522.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม3,647.281,373.4062.3 %5.0910.49166.3481.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม4,298.692,633.4538.7 %5.0625.252.6699.6 %5.0
สพ.นครพนม34,059.645,312.0184.4 %5.0740.10377.8149.0 %5.0
รจก.นครพนม 66,713.8544,387.0633.5 %5.01,444.771,117.1422.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม3,977.801.00100.0 %5.01,313.4746.5496.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม3,074.8112,299.48-300.0 %0.0910.49464.4849.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม2,529.201,012.0060.0 %5.0549.18294.0146.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม4,128.492,353.1443.0 %5.0986.28142.5085.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม2,068.151,063.0048.6 %5.01,271.42449.3564.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม3,015.642,709.5210.2 %5.0584.99190.6167.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม23,030.024,918.6578.6 %5.0451.521,001.09-121.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 129,571.465,165.5082.5 %5.01,323.30684.1948.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 27,871.626,793.7113.7 %5.01,500.301,012.0432.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม21,802.423,311.8184.8 %5.0327.46251.7523.1 %5.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม33,004.6536,960.00-12.0 %0.01,178.16316.7773.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง20,548.1013,864.0032.5 %5.0890.97254.1071.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม69,901.7412,681.0181.9 %5.0741.56497.1733.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม9,875.9512,118.00-22.7 %0.01,756.361,352.9023.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 2,519.241,118.0055.6 %5.0682.27508.9025.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม2,916.43779.1273.3 %5.0530.1747.0791.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม25,296.2013,332.1747.3 %5.02,633.52652.7475.2 %5.0
รวม 814,183 353,984 56.52 % 52,889 20,224 61.76 %