สรุปผลประเมินจังหวัดมุกดาหาร เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร1,952.131,352.0030.7 %5.0439.0784.3280.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร21,557.8210,357.2052.0 %5.081.05234.07-188.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร840.6910,012.33-1,091.0 %0.034.3614.2558.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร2,644.361,296.0051.0 %5.0534.15151.2171.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร2,804.411,200.0057.2 %5.0724.31108.1585.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร14,827.769,672.4034.8 %5.03,063.27356.2588.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0432.9874.8682.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย3,054.26224.0092.7 %5.0226.2036.8083.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล2,975.16108.0096.4 %5.0232.8338.8283.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี3,200.72118.0096.3 %5.0333.7638.0888.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง2,885.4541.0098.6 %5.0266.5036.7686.2 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร16,585.6228,497.90-71.8 %0.03,762.60446.9288.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร3,171.761,754.4044.7 %5.0933.44902.823.3 %1.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,066.081,010.0051.1 %5.0458.0647.5089.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร3,116.701,036.0066.8 %5.0952.50407.0157.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร2,274.48740.0067.5 %5.0610.21257.8757.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร2,101.03607.0071.1 %5.0515.13383.3225.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร2,527.442,505.350.9 %0.5743.30190.0074.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร1,157.881,266.00-9.3 %0.0382.4295.0075.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร3,691.593,033.0017.8 %5.01,334.64237.5082.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 3,417.451,395.0059.2 %5.0914.47168.4981.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร3,327.653,033.008.9 %4.01,028.56237.5076.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร2,243.24684.0069.5 %5.0591.17389.5034.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,600.82664.0058.5 %5.049.632.8594.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร2,372.41684.0071.2 %5.0667.230.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,161.36300.0586.1 %5.0553.1666.5088.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร2,748.071,905.0030.7 %5.0838.40352.6457.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร10,248.7324,387.00-138.0 %0.01,351.831,904.58-40.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร3,751.292,144.0042.8 %5.01,218.70471.8061.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร2,463.162,200.0010.7 %5.0705.27114.0083.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร6,219.474,992.9019.7 %5.02,017.4072.2096.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร2,276.40690.0069.7 %5.0705.27142.5079.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร2,688.021,327.0050.6 %5.0838.38318.9762.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร2,640.511,650.0037.5 %5.0762.34144.0281.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร3,001.31823.0072.6 %5.0971.49427.0256.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร3,467.222,170.4637.4 %5.0534.1236.7693.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร23,847.921,415.0094.1 %5.0664.17221.3566.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร31,791.0321,754.4331.6 %5.0798.92568.0028.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,029.46821.0059.5 %5.0477.10165.6765.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร3,319.851,763.0046.9 %5.01,047.55468.6055.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,095.78382.0081.8 %5.0515.13212.6958.7 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร2,733.731,160.2557.6 %5.0838.41301.4764.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร2,899.341,131.0061.0 %5.0952.5099.9989.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร7,519.406,056.6719.5 %5.03,310.46542.8883.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร8,760.561,863.5078.7 %5.01,347.14201.4585.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร56,327.076,158.1789.1 %5.01,661.52609.4663.3 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร3,885.6311,591.44-198.3 %0.0447.1136.7691.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร6,952.292,554.0863.3 %5.0305.57122.3060.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร68,080.6719,052.0072.0 %5.0760.31275.8763.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย16,961.2712,005.0029.2 %5.0605.61517.7714.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร4,411.2212,022.40-172.5 %0.01,651.771,900.00-15.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 2,458.421,221.0050.3 %5.0667.23268.9559.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร3,077.39574.0081.3 %5.0439.07203.2553.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร17,523.146,010.6065.7 %5.04,937.364,390.4011.1 %5.0
รวม 412,737 231,416 43.93 % 51,235 20,099 60.77 %