สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงใหม่ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ2,874.712,157.3025.0 %5.02,119.700.95100.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 347,483.1030,606.8735.5 %5.0168.38288.06-71.1 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,183.8522.0099.0 %5.0787.1985.2589.2 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0271.37297.96-9.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่49,302.945,777.1388.3 %5.0152.53216.98-42.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่6,428.005,413.2015.8 %5.063.2242.9932.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่13,476.5113,434.630.3 %0.597.301.9598.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่11,127.2410,208.988.3 %4.01,718.97165.6390.4 %5.0
สำนักงานคลังเขต 52,652.461,600.9939.6 %5.01,611.130.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่2,747.08962.0065.0 %5.01,053.4198.2190.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 830,041.8011,821.7060.6 %5.03,779.14408.5089.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 114,442.465,472.3162.1 %5.05,419.81516.8090.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 27,131.70794.3988.9 %5.02,568.43657.4074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 16,728.272,441.0063.7 %5.0355.7859.8583.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 25,532.922,589.0053.2 %5.0336.76101.3569.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง2,762.02195.0092.9 %5.0295.9871.3275.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี3,392.25569.0083.2 %5.0210.0758.8072.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง740.10466.0037.0 %5.0300.3557.3180.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง3,129.51226.0092.8 %5.0350.981.8299.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,011.71358.0088.1 %5.0479.82124.4574.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด3,074.81337.0089.0 %5.0384.0196.9074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,004.00102.0096.6 %5.0678.93152.0077.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,006.67243.0091.9 %5.0330.8285.5074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม2,997.53252.0091.6 %5.0689.2366.5090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง2,983.51234.0092.2 %5.0240.841.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง14,100.651,197.6091.5 %5.0323.15100.9068.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย3,489.04616.0082.3 %5.0251.2881.8867.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,113.64445.0085.7 %5.0246.1925.7489.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม3,450.11773.0077.6 %5.0277.1347.9982.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง3,232.13442.0086.3 %5.0422.9284.7780.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง3,699.93762.0079.4 %5.0683.6649.5692.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว3,633.92310.0091.5 %5.0456.580.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,135.04166.0094.7 %5.0457.2881.9682.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,024.1540.0098.7 %5.0482.94104.5078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,077.94239.0092.2 %5.0453.490.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย3,410.37177.0094.8 %5.0609.5742.1593.1 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 39,854.022,065.2079.0 %5.01,636.91154.5590.6 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,031.522,126.7029.8 %5.01,234.3662.7894.9 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว2,369.821,599.0032.5 %5.0823.610.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 56,278.936,660.60-6.1 %0.01,479.26391.4073.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่6,898.857,506.50-8.8 %0.02,650.751,984.2625.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่10,512.592,595.6975.3 %5.01,585.86208.6586.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่4,060.65980.0075.9 %5.01,566.84920.9641.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 99,795.301,240.0087.3 %5.01,896.56241.3087.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่2,809.781,448.0048.5 %5.0783.81424.0445.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 132,070.9431,097.853.0 %1.513,128.103,427.3573.9 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,782.46454.9474.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่809.46412.0049.1 %5.0920.30252.2772.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 54,308.052,131.0050.5 %5.02,429.00615.9374.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่3,993.711,485.0062.8 %5.01,624.792,049.15-26.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 65,347.028,965.50-67.7 %0.02,544.53352.9886.1 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 29,506.2916,491.2444.1 %5.02,236.93378.1083.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่4,100.392,565.3037.4 %5.02,702.16132.5095.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่3,037.882,638.2313.2 %5.0763.74653.2014.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่8,423.844,078.6851.6 %5.03,411.393,705.27-8.6 %0.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่3,579.782,734.0023.6 %5.01,357.67272.2379.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 13,581.892,002.1544.1 %5.02,234.98747.8966.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่12,760.3933,386.50-161.6 %0.03,392.87292.5291.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 12,321.0812,333.00-0.1 %0.05,682.134,202.5526.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)6,487.247,415.99-14.3 %0.02,485.711,087.7556.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่2,850.74337.0088.2 %5.0977.35242.2575.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 9,469.912,513.0073.5 %5.01,604.920.9599.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)9,460.7312,894.00-36.3 %0.03,424.19445.7887.0 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ18,242.524,927.0073.0 %5.0405.69233.2942.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,998.791,196.5040.1 %5.032.452.8591.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,980.15776.0080.5 %5.01,718.9755.5396.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่2,579.021,392.0046.0 %5.0958.33391.6259.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่4,590.184,017.0012.5 %5.01,737.99333.3580.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่14,418.5347,992.00-232.8 %0.02,251.421,737.6622.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่5,705.26940.0083.5 %5.01,357.67212.8084.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่12,410.029,574.7022.8 %5.04,824.53176.1696.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่9,823.161,363.0086.1 %5.01,453.65511.0364.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่4,382.933,151.2828.1 %5.01,338.65603.6954.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่4,474.331,002.0077.6 %5.01,917.57231.2487.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่6,702.192,541.8462.1 %5.02,024.13611.5669.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่3,704.414,026.00-8.7 %0.01,433.7786.7993.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่14,527.949,826.0032.4 %5.0839.46220.4073.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่33,339.0916,827.0049.5 %5.01,221.60316.6374.1 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 108,959.16119,269.00-9.5 %0.02,520.862,384.605.4 %2.5
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 42,363.2943,125.00-1.8 %0.01,605.04591.4363.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 513,149.6413,414.20-2.0 %0.03,488.831,974.5443.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,181.61460.0078.9 %5.0787.19104.1286.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่3,981.55570.0085.7 %5.01,357.67566.4058.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,974.71210.0092.9 %5.01,167.51336.6771.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่8,812.6815,900.00-80.4 %0.02,727.72418.9584.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่3,967.154,341.59-9.4 %0.01,661.92841.7649.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่3,368.085,025.10-49.2 %0.0973.00210.4278.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่6,073.921,572.0074.1 %5.04,345.78202.9795.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 675,592.433,355.3995.6 %5.01,730.21686.1260.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 133,430.692,630.0092.1 %5.02,545.65108.7895.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 242,403.8888.3499.8 %5.0348.221,607.50-361.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 310,573.424,650.3956.0 %5.02,184.21764.7865.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 460,612.597,429.1787.7 %5.01,027.56327.8268.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 551,933.645,801.7188.8 %5.02,933.65966.1367.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 826,660.609,248.0065.3 %5.0397.5290.2577.3 %5.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร19,425.3813,966.0028.1 %5.0476.1797.5079.5 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่27,140.9530,708.00-13.1 %0.0474.95278.6341.3 %5.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์9,583.139,505.740.8 %0.5465.23465.70-0.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่71,444.7856,364.0021.1 %5.02,026.42425.7179.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ไม่ครบ31,680.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่46,133.9538,073.0117.5 %5.01,362.391,032.2024.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง28,416.4711,546.0059.4 %5.01,163.15242.3179.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2,337.331,423.0039.1 %5.0788.09127.5083.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง84,419.7412,758.5784.9 %5.01,548.07551.2964.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่29,382.9413,548.4053.9 %5.03,122.03865.9272.3 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่6,307.685,549.3112.0 %5.02,885.39822.6371.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่30,477.9130,280.000.6 %0.51,775.25280.2584.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 2,941.661,071.0063.6 %5.01,649.32126.0792.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่65,572.645,783.2891.2 %5.04,113.482,219.1846.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 3,963.583,664.007.6 %3.51,395.70737.9547.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)5,159.5018,126.00-251.3 %0.02,524.08128.1094.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่3,201.243,144.001.8 %0.51,921.9147.5097.5 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,149.22496.0076.9 %5.01,699.2861.5196.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่2,681.87510.0081.0 %5.0920.30290.6368.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 554,036.8823,948.0055.7 %5.021,280.0910,308.2051.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่71,807.9120,041.0172.1 %5.018,897.5621,083.29-11.6 %0.0
รวม 1,689,845 918,301 45.66 % 221,297 86,083 61.10 %