สรุปผลประเมินจังหวัดลำพูน เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน2,176.061.00100.0 %5.0449.23160.0364.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน47,569.9635,963.0024.4 %5.0103.60171.00-65.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน2,442.022,726.97-11.7 %0.0601.3392.5584.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน2,260.43712.0068.5 %5.0639.3945.8192.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน8,290.143,763.1254.6 %5.02,236.73288.2687.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน4,204.63933.0077.8 %5.0322.3655.2382.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา2,947.39282.0090.4 %5.0232.880.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ3,091.50245.0092.1 %5.0187.1336.7780.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง3,540.30339.0090.4 %5.0193.4643.3477.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง3,049.39418.0086.3 %5.0276.9944.7383.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้3,792.79333.0091.2 %5.0510.660.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง5,708.54217.0096.2 %5.0180.9629.4383.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง3,597.1982.0097.7 %5.0394.5139.8389.9 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 24,302.073,076.7928.5 %5.0455.4792.4479.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน4,044.672,671.3234.0 %5.01,057.74606.3942.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน3,190.211,123.0064.8 %5.01,000.66410.8958.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน2,728.64716.0073.8 %5.0677.3939.0394.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน2,480.38413.0083.3 %5.0366.85121.3766.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน3,603.891,449.0059.8 %5.0715.45490.0031.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน1,866.321,393.0025.4 %5.0495.12413.1616.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน3,626.76966.3473.4 %5.01,190.82578.8651.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน3,538.581,083.0069.4 %5.0943.6550.8994.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน12,481.588,887.4628.8 %5.01,647.24211.1687.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน2,881.361,155.5059.9 %5.0829.55403.7551.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,548.373,118.00-101.4 %0.050.6621.3157.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน2,743.60360.0086.9 %5.0772.5036.1095.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,386.70505.0078.8 %5.0582.34231.8560.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน3,689.381,875.0049.2 %5.0848.56264.8968.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน4,446.877,812.75-75.7 %0.01,323.961,185.7810.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน3,387.45767.0077.4 %5.01,095.77522.9652.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน3,776.391,829.0051.6 %5.0810.53236.1570.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน4,408.325,396.82-22.4 %0.01,342.9833.1397.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน3,491.49813.0076.7 %5.0715.45233.7067.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน4,250.501,677.2860.5 %5.0867.58351.5059.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน3,417.92607.0082.2 %5.01,057.74155.3385.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน3,068.151,186.0061.3 %5.0924.63153.6883.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน4,092.211,882.5054.0 %5.0639.3931.2895.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน8,910.771,327.0085.1 %5.0439.36123.5071.9 %5.0
รจจ.ลำพูน 49,061.2647,517.863.1 %1.51,214.48381.3868.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,255.21343.9684.7 %5.0487.26161.8266.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน4,232.482,772.0034.5 %5.0753.48237.5068.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน2,569.581,131.0056.0 %5.0582.34148.5174.5 %5.0
สปส.จ.ลำพูน5,041.344,299.0014.7 %5.01,381.0197.0293.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน2,892.191,139.3460.6 %5.0753.49104.5086.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน2,832.031,746.0038.3 %5.0753.48125.5683.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 246,602.336,041.4687.0 %5.01,446.42463.9467.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 114,847.174,786.0467.8 %5.01,062.75373.5764.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน4,239.192,810.0033.7 %5.0456.05344.2224.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน52,427.5728,332.0046.0 %5.01,319.15352.2073.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน49,960.548,485.4183.0 %5.0704.681,075.89-52.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 26,513.786,845.0074.2 %5.0606.57289.0052.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง15,929.7310,495.0034.1 %5.0577.90165.3071.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน8,490.559,209.00-8.5 %0.01,570.58294.3381.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 3,691.622,107.5342.9 %5.0734.47271.5263.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน2,181.76485.0077.8 %5.0468.24215.3454.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน31,553.917,256.0077.0 %5.03,965.293,419.2413.8 %5.0
รวม 516,355 243,907 52.76 % 46,018 16,529 64.08 %