สรุปผลประเมินจังหวัดปทุมธานี เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี2,520.55518.0079.4 %5.0313.75112.4864.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี4,523.214,302.364.9 %2.0922.05199.0678.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี2,740.671,194.0056.4 %5.0503.702.8599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 114,318.607,100.6450.4 %5.02,538.41312.6887.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 221,448.5522,672.49-5.7 %0.04,261.62684.0083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 15,910.995,485.057.2 %3.5480.9966.5086.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,151.251,698.0059.1 %5.0277.8438.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี4,676.712,065.1055.8 %5.0511.4938.0092.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา5,266.981,049.0080.1 %5.0506.3672.0085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,327.31541.0087.5 %5.0236.1695.0059.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,818.211,564.0073.1 %5.0503.7060.7487.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว4,932.551,642.0066.7 %5.0313.6258.8481.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,280.231,007.0076.5 %5.0304.64104.7865.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 14,833.175,622.16-16.3 %0.01,169.26262.2177.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 24,648.076,928.38-49.1 %0.01,276.08442.6065.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี4,602.022,023.0056.0 %5.0979.10472.3651.8 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 13,463.862,000.5542.2 %5.0634.40366.0242.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,393.22872.0074.3 %5.0503.8134.8093.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี2,763.86703.0074.6 %5.0370.59191.2648.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี3,700.533,323.1610.2 %5.0845.99567.1733.0 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์15,247.919,776.0035.9 %5.0442.65906.28-104.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 14,834.497,612.25-57.5 %0.01,723.11232.5786.5 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 16,873.82170,924.00-913.0 %0.06,023.36461.8592.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,104.506,345.00-24.3 %0.06,346.22964.2184.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี1,677.811,737.00-3.5 %0.0380.40175.6653.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี4,850.833,831.1221.0 %5.0975.41215.9577.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี3,353.051,698.0049.4 %5.0713.08286.6659.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)6,379.165,587.5012.4 %5.02,229.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี3,475.212,348.4832.4 %5.0750.91224.6870.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี4,365.971,305.0070.1 %5.0885.7843.0495.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี3,879.541,385.5064.3 %5.0500.01323.8235.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี4,011.985,220.36-30.1 %0.0769.92127.0483.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี5,459.5822,940.00-320.2 %0.01,125.89263.3076.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ13,758.58ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ118.89ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี12,208.949,264.0024.1 %5.01,475.57495.6066.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี3,478.262,647.4023.9 %5.0750.91298.5860.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี3,639.471,901.0047.8 %5.0788.9461.7092.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี4,470.372,329.0047.9 %5.0674.79225.8366.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี4,403.963,334.0024.3 %5.0674.8483.4887.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี11,853.187,052.0040.5 %5.0564.01237.5057.9 %5.0
รจจ.ปทุมธานี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี14,250.5113,986.621.9 %0.5357.01142.5060.1 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 168,704.4597,618.0042.1 %5.01,435.31434.2569.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1ไม่ครบ18,200.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,234.79ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี6,082.304,954.1418.5 %5.01,321.39304.5677.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี16,392.3513,348.0018.6 %5.02,550.69456.0082.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี5,794.352,232.0061.5 %5.0865.01431.3050.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต28,967.7833,000.00-13.9 %0.01,963.34408.4679.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี10,525.279,452.9410.2 %5.0424.96171.5259.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 212,786.568,016.1837.3 %5.01,079.41237.6878.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 144,364.089,072.0079.6 %5.01,185.28212.2982.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)11,063.029,703.6012.3 %5.01,768.49334.3481.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ไม่ครบ31,508.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ116.10ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี15,900.3445,845.47-188.3 %0.0428.86340.3520.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี3,574.9113,070.00-265.6 %0.01,246.98561.4555.0 %5.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี2,172,425.80133,860.0093.8 %5.09,148.58683.4092.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (ปทุมธานี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0453.69153.7066.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 3,399.652,510.6026.2 %5.0712.87387.1545.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ490.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ210.48ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี19,496.6910,000.0048.7 %5.03,320.564,730.02-42.4 %0.0
รวม 2,765,617 746,218 0.00 % 71,282 19,798 0.00 %