สรุปผลประเมินจังหวัดลำปาง เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,106.08429.0079.6 %5.0626.47177.9171.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง14,941.0513,712.008.2 %4.068.18169.94-149.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง4,291.903,324.7022.5 %5.091.9318.4180.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง2,882.131,021.0064.6 %5.0930.72133.0485.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง2,562.83986.0061.5 %5.0854.6676.9491.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง14,902.708,072.0045.8 %5.03,155.59703.0077.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง4,359.401,749.0059.9 %5.0400.2788.3577.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ3,810.10601.0084.2 %5.0335.0033.4090.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา3,160.70259.0091.8 %5.0273.0641.0385.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร3,103.48347.0088.8 %5.0223.1455.4775.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ3,023.95174.0094.2 %5.0260.4645.4082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน2,991.13275.0090.8 %5.0484.4553.5189.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ2,906.73131.0095.5 %5.0239.553.6098.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว3,000.20345.0088.5 %5.0459.520.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม2,966.85198.0093.3 %5.0240.7344.2481.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก2,916.55175.0094.0 %5.0449.993.7299.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ3,055.98279.0090.9 %5.0459.7347.0089.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง5,967.654,372.9226.7 %5.01,634.311,810.70-10.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง5,598.881,273.0077.3 %5.01,588.49655.2258.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง2,562.78594.0076.8 %5.0854.66279.5967.3 %5.0
สำนักชลประทานที่ 28,262.159,735.86-17.8 %0.04,256.561,897.1055.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,135.8062.1897.1 %5.0645.48437.2932.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง4,691.781,832.0061.0 %5.01,501.181,263.5015.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง1,933.901,857.004.0 %2.0548.23475.0013.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง4,630.40554.0088.0 %5.01,900.54157.9891.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง2,981.931,233.1858.6 %5.01,044.82217.1879.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง7,336.634,614.0037.1 %5.02,452.00332.1786.5 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง42,499.2360,633.00-42.7 %0.0302.85110.7563.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง3,719.281,245.0066.5 %5.01,425.14452.2068.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง3,515.833,198.109.0 %4.51,910.05161.5091.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง11,473.506,942.0039.5 %5.05,917.982,536.2057.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง3,584.401,827.0749.0 %5.02,142.540.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง2,443.001,437.0041.2 %5.088.262.8596.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง3,623.73501.0086.2 %5.0923.1631.3596.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง2,373.60573.0075.9 %5.0759.58290.2361.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง2,808.232,398.0014.6 %5.0513.84135.8573.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง4,682.0530,109.82-543.1 %0.01,596.281,715.49-7.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง5,151.431,913.0062.9 %5.02,118.33486.6577.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง2,838.681,111.0060.9 %5.0911.71223.2575.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง4,772.784,302.829.8 %4.51,389.18175.3787.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง16,457.2713,589.8417.4 %5.01,806.52215.0088.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง3,148.78775.0075.4 %5.01,139.90259.2477.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง3,119.631,290.0058.6 %5.01,120.88287.3874.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง3,564.101,488.0058.3 %5.01,215.96364.6770.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง4,172.62783.5081.2 %5.01,177.93382.0667.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง3,542.051,829.3748.4 %5.0987.7756.6894.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง19,125.235,004.0073.8 %5.0598.64106.4082.2 %5.0
รจก.ลำปาง 41,853.1128,000.9933.1 %5.01,216.49615.5949.4 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 19,638.3620,482.98-4.3 %0.0949.57242.2474.5 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง6,215.183,850.0038.1 %5.0500.70446.2510.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง2,604.75642.0075.4 %5.0922.93106.1888.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง2,863.7022.0099.2 %5.0987.77241.8675.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง22,225.148,396.0062.2 %5.01,825.72332.5081.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง3,108.35821.0073.6 %5.0797.59167.4979.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง5,067.234,151.0018.1 %5.01,501.1963.0495.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง3,653.801,289.0064.7 %5.01,292.03379.5270.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง2,946.572,111.0028.4 %5.01,025.80354.2365.5 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ3,169.254,057.00-28.0 %0.0739.7376.0089.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง13,536.083,160.0476.7 %5.01,534.5195.0093.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 127,608.206,356.0077.0 %5.01,703.80567.4466.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 235,990.923,048.0091.5 %5.0665.11835.53-25.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 313,337.056,533.1051.0 %5.01,786.26320.4882.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง386.333,621.00-837.3 %0.0247.84194.3021.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง69,320.6841,384.0140.3 %5.01,938.15924.9052.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง42,082.8221,649.0048.6 %5.01,050.0447.5095.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง16,473.429,344.0043.3 %5.0911.99359.4360.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง40,518.0713,032.0067.8 %5.0907.95335.2563.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน15,301.9915,545.33-1.6 %0.01,055.48329.2468.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง5,143.509,021.00-75.4 %0.02,385.851,431.1540.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 3,193.581,858.0041.8 %5.01,120.88392.0565.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,453.23687.0072.0 %5.0702.53190.0073.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง20,815.7012,639.3339.3 %5.07,123.023,396.3052.3 %5.0
รวม 689,206 420,857 38.94 % 88,919 29,659 66.64 %