สรุปผลประเมินจังหวัดอุตรดิตถ์ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,208.07269.0087.8 %5.0493.2097.1780.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์8,589.105,551.6035.4 %5.066.7037.0444.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์4,071.043,130.0023.1 %5.0797.48143.1682.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์2,701.46852.0068.5 %5.0740.38123.5183.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์18,324.4913.8099.9 %5.01,962.70531.2072.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย3,259.81370.0088.6 %5.0305.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน4,378.62290.0093.4 %5.0211.7741.8080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล3,708.52400.0089.2 %5.0182.4760.3766.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน3,198.98252.0092.1 %5.0293.7970.6675.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด3,114.20116.0096.3 %5.0264.4048.6281.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา3,129.07268.0091.4 %5.0323.48106.9666.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า3,468.72129.0096.3 %5.0451.5183.3781.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก3,150.12211.0093.3 %5.0595.76111.9481.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์11,485.193,682.0267.9 %5.01,634.161,083.9133.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,190.34757.0065.4 %5.0617.40243.4760.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์3,642.671,544.0057.6 %5.01,101.70510.1053.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 2,929.941,439.0050.9 %5.01,467.91309.5078.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,629.13707.0073.1 %5.0721.3788.2487.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์1,988.65730.0063.3 %5.0417.12369.8311.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์5,130.751,406.0072.6 %5.0798.76959.84-20.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์2,758.741,379.0050.0 %5.0657.6583.3587.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์6,161.242,600.0057.8 %5.02,413.80643.2373.4 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์4,861.021,889.2461.1 %5.0742.64117.8084.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์7,384.9310,519.00-42.4 %0.01,603.08110.2093.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)9,224.036,306.7831.6 %5.02,249.121,616.9028.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์3,017.421,049.0065.2 %5.0892.51470.2547.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,462.25369.0074.8 %5.062.2254.5312.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์2,633.73529.0079.9 %5.0825.00105.6987.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,494.66397.6084.1 %5.0645.32279.4456.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์9,769.131,880.9080.7 %5.0835.48132.5784.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์12,261.261,557.0087.3 %5.01,900.70689.5563.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์5,975.972,445.0059.1 %5.01,215.80707.3641.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์10,023.851,716.0082.9 %5.0987.61209.2978.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์11,271.024,756.2657.8 %5.01,558.0944.0597.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์3,315.71427.0087.1 %5.01,006.6143.6895.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,277.061,069.0067.4 %5.01,025.64216.6578.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์24,923.102,254.0091.0 %5.011,389.3893.3699.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์2,862.43400.0086.0 %5.0797.4311.7698.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์2,666.802,000.0025.0 %5.0252.560.9599.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์9,514.47760.0092.0 %5.0759.42186.7275.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 33,337.4028,828.9613.5 %5.0881.67294.3966.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,303.28536.0076.7 %5.0569.2496.4583.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์3,033.101,396.0054.0 %5.0816.47272.3766.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,414.70950.0060.7 %5.0607.29114.8081.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์4,597.103,107.4332.4 %5.01,141.04447.2660.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์4,322.98860.0080.1 %5.0874.75147.8783.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์5,122.243,330.1635.0 %5.0987.6192.2290.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์9,327.352,726.0070.8 %5.0359.97211.8541.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 125,056.7211,672.1853.4 %5.01,393.74285.9579.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 213,581.614,736.0065.1 %5.01,881.02292.3284.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์5,762.313,176.4344.9 %5.0843.24136.5783.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์57,200.8341,117.0028.1 %5.01,425.88399.3772.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์23,753.5921,554.009.3 %4.5873.78198.1277.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์140,021.059,183.0893.4 %5.0742.43313.6057.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย67,209.185,864.0091.3 %5.0814.27269.3166.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์162,891.4414,034.3891.4 %5.02,364.531,079.6954.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 3,113.122,796.0010.2 %5.0797.45273.0865.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์2,924.49482.0083.5 %5.0555.4439.3192.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์35,207.057,027.0080.0 %5.05,136.943,506.4031.7 %5.0
รวม 830,337 229,798 72.32 % 68,335 19,310 71.74 %