สรุปผลประเมินจังหวัดแพร่ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,180.51254.0088.4 %5.0461.9850.2289.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่127,767.412,206.1698.3 %5.080.961.9597.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (ระบบดิจิทัล)7,310.687,462.20-2.1 %0.093.450.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่2,445.23841.0065.6 %5.0507.9493.7681.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่2,493.21544.0078.2 %5.0710.310.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่12,923.578,470.0034.5 %5.02,002.27373.7981.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่725.42597.0017.7 %5.0253.80108.7157.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น3,005.81369.0087.7 %5.0218.4538.0082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย3,003.19409.0086.4 %5.0203.3257.2271.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง3,644.48559.0084.7 %5.0361.9548.4586.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง3,042.90224.0092.6 %5.0332.4138.0088.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง3,015.89258.0091.4 %5.0270.960.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น3,062.66252.0091.8 %5.0323.3857.0082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่2,921.27208.0092.9 %5.0168.3349.4070.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่9,607.052,727.5371.6 %5.01,070.501,765.10-64.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่3,309.67934.0071.8 %5.01,089.49509.7653.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่2,479.20399.0083.9 %5.0777.51148.9080.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,003.01192.0090.4 %5.0461.96306.8533.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่6,502.231,577.1275.7 %5.01,317.682,332.38-77.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่1,728.841,382.0020.1 %5.0513.73355.3730.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่92,692.251,403.0098.5 %5.04,613.65656.7985.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่12,407.8318,727.35-50.9 %0.01,393.75108.1892.2 %5.0
ท่าอากาศยานแพร่37,181.8817,647.4052.5 %5.0481.73204.2557.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)8,309.7012,190.89-46.7 %0.04,061.685,488.15-35.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่3,153.16599.2581.0 %5.0994.42316.3568.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)9,582.114,373.5354.4 %5.04,170.10767.4081.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่2,527.10108.0095.7 %5.070.997.2589.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่2,524.61427.0083.1 %5.0842.3164.1892.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,222.79184.0091.7 %5.0576.07255.5555.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่3,070.651,019.5066.8 %5.0584.07257.0356.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่10,124.3813,375.40-32.1 %0.01,279.66378.2070.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่3,624.541,529.0057.8 %5.01,184.58106.2891.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่5,319.20596.0088.8 %5.0823.28118.8485.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่3,992.054,479.84-12.2 %0.01,275.0992.4492.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่9,068.23537.0094.1 %5.0842.30658.3521.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่3,285.131,855.0043.5 %5.0880.31583.6433.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่3,231.06465.0085.6 %5.0809.35217.7273.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่3,335.082,240.0032.8 %5.01,070.49231.8578.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่2,410.903,080.00-27.8 %0.0413.3941.8289.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่8,763.621,550.0082.3 %5.0823.2934.2095.8 %5.0
รจจ.แพร่ 26,247.6815,596.3840.6 %5.0869.21197.7677.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่2,022.42198.0090.2 %5.0519.02155.7570.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่2,659.76576.0078.3 %5.0661.29319.8951.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่2,732.01435.0084.1 %5.0614.10141.0177.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่4,060.903,261.9619.7 %5.01,184.58173.8585.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่3,297.442,401.3527.2 %5.01,088.53181.2983.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่6,085.419,249.83-52.0 %0.03,371.42199.0594.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่10,549.765,317.3349.6 %5.03,290.42672.3879.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 17,817.156,972.7160.9 %5.01,464.91374.7674.4 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 222,908.473,540.2084.5 %5.01,575.36387.0475.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่3,474.692,773.0020.2 %5.0316.20226.5728.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่79,777.3444,473.0044.3 %5.01,520.03246.6583.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่80,915.2521,395.0173.6 %5.0844.01234.2972.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่118,984.4817,028.0085.7 %5.0769.95512.8633.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่23,426.848,921.0061.9 %5.0780.21649.5816.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง22,247.6610,997.0050.6 %5.0709.33278.9660.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง28,172.159,185.7967.4 %5.0743.11363.7551.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่10,491.354,670.4055.5 %5.01,876.601,011.3446.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 2,700.952,051.7324.0 %5.0804.270.9599.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่471.92294.0037.7 %5.0557.06184.8866.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่45,429.155,346.0088.2 %5.06,934.873,878.3844.1 %5.0
รวม 944,471 290,936 69.20 % 68,905 27,317 60.36 %