สรุปผลประเมินจังหวัดน่าน เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน378.24379.00-0.2 %0.0587.7497.1483.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน20,812.8520,388.182.0 %1.079.47121.37-52.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน3,827.141,171.0069.4 %5.0352.25147.1258.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน2,318.951,096.0052.7 %5.0758.880.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน12,845.642,918.6077.3 %5.01,651.05451.2572.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา12,719.04406.0096.8 %5.0335.6476.4077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย3,994.5166.0098.3 %5.0362.13111.6969.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น5,190.2698.0098.1 %5.0379.60108.6271.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม2,656.75226.0091.5 %5.0288.3779.5672.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง3,158.98225.0092.9 %5.0195.8089.5354.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา2,892.46375.0087.0 %5.0329.4947.7085.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว2,954.83207.0093.0 %5.0394.1542.2589.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง2,877.69304.0089.4 %5.0330.4749.4485.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง4,298.35212.0095.1 %5.0451.51109.1475.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ2,504.88151.0094.0 %5.0422.71110.3673.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน3,386.59570.0083.2 %5.0338.0098.2470.9 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้างไม่ครบ2,864.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ282.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน3,842.933,527.758.2 %4.01,538.531,746.11-13.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน4,123.821,587.0061.5 %5.01,158.20581.7849.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน2,549.30735.0071.2 %5.0834.94187.9677.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,179.18484.0077.8 %5.0643.64275.5057.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน4,563.481,237.0072.9 %5.01,448.541,368.375.5 %2.5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน23,615.901,800.0092.4 %5.06,618.68501.9892.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่านไม่ครบ1,323.46ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,225.40ประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. น่าน2,669.761,147.2957.0 %5.01,653.71702.8157.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน4,656.745,622.78-20.7 %0.01,103.34112.8589.8 %5.0
ท่าอากาศยานน่านนคร56,847.7965,570.00-15.3 %0.0932.88642.4031.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน3,707.281,351.0063.6 %5.01,158.22141.3887.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,245.24787.0036.8 %5.072.5493.10-28.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน2,670.98831.0068.9 %5.0949.040.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,215.92318.0085.6 %5.0701.83262.0462.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดน่าน4,288.814,241.531.1 %0.51,557.531,763.26-13.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน6,906.822,680.4861.2 %5.02,945.70260.3791.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน2,670.021,294.7551.5 %5.0949.04332.5065.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน4,894.613,986.0018.6 %5.01,386.39103.3692.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน8,523.261,254.8985.3 %5.0777.89101.2587.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน3,296.501,407.6057.3 %5.01,049.20506.3051.7 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน4,405.151,445.0067.2 %5.0968.03306.5168.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน2,842.421,163.0059.1 %5.01,006.09275.0372.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,123.50719.0066.1 %5.0606.7753.0791.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน8,672.30788.0090.9 %5.01,081.07264.8575.5 %5.0
รจจ.น่าน 22,112.2214,992.6332.2 %5.0887.52644.6727.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน2,186.81583.0073.3 %5.0606.75107.4582.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน2,572.13862.0066.5 %5.0461.66200.2956.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,203.63602.0072.7 %5.0701.83177.5074.7 %5.0
สปส.จ.น่าน4,421.173,095.8030.0 %5.01,291.31210.4283.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน3,678.221,208.0067.2 %5.01,481.49342.6176.9 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน3,338.262,550.7723.6 %5.0987.0799.7089.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 118,824.348,980.0052.3 %5.02,665.34792.3070.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2294,223.565,172.2798.2 %5.02,162.36791.1563.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน54,102.7937,493.0030.7 %5.01,570.62444.6071.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน21,588.47109.6099.5 %5.0996.5823,651.85-2,273.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปัว48,018.5811,100.0076.9 %5.01,008.27631.2937.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านไม่ครบ9,514.38ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,511.92ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ไม่ครบ833.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ197.84ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน2,241.38793.0064.6 %5.0682.8192.1086.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 16,217.385,556.0065.7 %5.04,548.811,834.4359.7 %5.0
รวม 746,058 225,869 69.73 % 58,451 42,345 27.56 %