สรุปผลประเมินจังหวัดพะเยา เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,066.19210.0089.8 %5.0445.94179.8259.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา6,358.004,301.0032.4 %5.046.38126.31-172.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา2,209.641,387.5037.2 %5.0356.00101.7471.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา2,424.89751.6069.0 %5.0711.6580.9588.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา8,724.536,001.0031.2 %5.01,814.58351.1480.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา3,348.50546.0083.7 %5.0328.6958.5882.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ2,983.09582.0080.5 %5.0440.1041.4390.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,313.00293.0091.2 %5.0220.6329.3786.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน2,750.73257.0090.7 %5.0295.220.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง3,080.50271.0091.2 %5.0448.5340.3591.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ2,904.23255.0091.2 %5.0226.6238.0583.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน2,873.96133.0095.4 %5.0486.3646.9290.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง2,856.57242.0091.5 %5.0479.0549.1689.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�5,510.261,662.0369.8 %5.01,244.101,516.50-21.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา3,237.13746.0077.0 %5.01,130.00527.7753.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา2,354.70492.0079.1 %5.0692.6379.5988.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,024.40522.0074.2 %5.0522.00296.4043.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา2,759.061,355.0050.9 %5.0901.811,004.75-11.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา2,038.792,157.56-5.8 %0.0625.63499.8820.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา7,027.653,424.4251.3 %5.01,453.27596.5159.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา2,868.611,064.0062.9 %5.0958.86168.3082.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา11,059.623,906.5464.7 %5.01,434.26174.7087.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา3,140.091,687.0746.3 %5.01,088.22315.4771.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,227.95610.0050.3 %5.0455.7349.7889.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา2,698.31555.0079.4 %5.0882.7936.7295.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา2,262.30352.0084.4 %5.0635.59128.9879.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา2,772.50933.0166.3 %5.0863.78393.8254.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา3,652.7814,673.00-301.7 %0.01,339.18355.4773.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา3,079.481,833.0040.5 %5.01,072.95327.2669.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา2,561.5485.0096.7 %5.0749.68188.7474.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา4,543.865,363.26-18.0 %0.01,244.1045.9396.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา2,553.82712.0072.1 %5.0445.03359.8219.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา2,833.541,758.4437.9 %5.01,034.92537.9548.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา2,963.23881.0070.3 %5.0844.76388.2454.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา2,745.031,980.0027.9 %5.0844.76214.3774.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,336.30820.0064.9 %5.0609.3147.8492.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา8,932.041,106.0087.6 %5.0791.15269.9065.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา23,341.092,436.6289.6 %5.0862.79273.2368.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,061.77543.0073.7 %5.0478.95196.9058.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2,311.551,737.4724.8 %5.0654.60352.0846.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,112.53293.0086.1 %5.0559.5248.5891.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา4,216.102,406.3842.9 %5.01,187.05607.0148.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา2,823.58829.0070.6 %5.0901.8164.3192.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา2,663.191,840.0030.9 %5.0806.73139.6982.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 120,156.314,160.4279.4 %5.01,192.66503.0457.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 222,026.835,075.0677.0 %5.02,096.11755.0264.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา2,808.993,131.00-11.5 %0.0289.8165.9477.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาไม่ครบ8,641.04ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ689.28ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาไม่ครบ43,788.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ576.75ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ16,559.2413,292.0019.7 %5.0837.95376.7255.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้19,337.249,292.0051.9 %5.0639.13749.08-17.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา3,310.927,990.27-141.3 %0.01,796.54712.0660.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 2,361.481,206.0048.9 %5.0692.63218.9868.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา1,939.70395.0079.6 %5.0540.5197.3682.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา11,822.736,628.3943.9 %5.03,941.693,548.6510.0 %5.0
รวม 272,930 125,164 54.14 % 45,643 18,378 59.73 %